Слобідсько-Кульчієвецька громада
Хмельницька область, Кам’янець-Подільський район

Положення про громадські слухання на території Слобідсько-Кульчієвецької територіальної громади

Дата: 15.09.2021 15:09
Кількість переглядів: 1198

 

 

Положення

про громадські слухання на території

Слобідсько-Кульчієвецької територіальної громади

 

Це Положення встановлює порядок ініціювання, підготовки та проведення громадських слухань, а також урахування їх результатів органами місцевого самоврядування територіальної громади, їх посадовими особами.

Громадські слухання є однією з форм участі членів територіальної громади у здійсненні місцевого самоврядування, яка передбачена статтею 13 Закону України “Про місцеве самоврядування  Україні”.

Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Глава 1. Визначення термінів

1.1. У цьому Положенні нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:

громадські слухання – це форма безпосередньої участі членів територіальної громади у здійсненні місцевого самоврядування, що передбачена статтею 13 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими нормативними актами, згідно з якими члени територіальної  громади мають право зустрічатися з депутатами сільської ради та посадовими особами місцевого самоврядування, заслуховувати їх, порушувати питання та вносити пропозиції до управлінських рішень, які стосуються територіальної громади;

органи місцевого самоврядування територіальної громади – Слобідсько-Кульчієвецька сільська рада та її виконавчі органи;

органи самоорганізації населення – представницькі органи, що створюються жителями, які на законних підставах проживають на території громади, для вирішення завдань, передбачених чинним законодавством;

принцип мовчазної згоди – принцип, відповідно до якого суб’єкт ініціювання громадських слухань набуває право проведення громадських слухань без отримання від уповноваженого органу публічної влади відповідного розпорядження (рішення) про проведення громадських слухань за умови, якщо суб’єктом ініціювання було виконано в повному обсязі всі необхідні процедури, передбачені даним Положенням, але у встановлений цим Положенням строк таке розпорядження не було прийнято або направлено суб’єкту ініціювання.

Глава 2. Правове регулювання, мета та завдання громадських слухань

2.1. Порядок ініціювання, підготовки, проведення громадських слухань та врахування їх результатів регулюється Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, цим Положенням, та Статутом Слобідсько-Кульчієвецької сільської об’єднаної територіальної громади, а також міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

2.2. Метою громадських слухань є захист прав, реалізація свобод та законних інтересів членів територіальної громади через їх безпосередню участь та участь їх інститутів у прийнятті управлінських рішень, які стосуються територіальної громади.

2.3. Завданнями громадських слухань є:

- залучення мешканців територіальної громади в прийнятті управлінських рішень, які стосуються громади;

- підвищення рівня інформованості членів територіальної громади стосовно того, що зробили, роблять або збираються зробити на території громади виконавчі органи місцевого самоврядування та їх посадові особи;

- забезпечення зворотного зв’язку у вигляді громадської оцінки діяльності депутатів сільської ради, виконавчих органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб;

- підвищення соціальної обґрунтованості рішень сільської ради, її виконавчих органів, актів сільського  голови та інших посадових осіб на стадіях їх підготовки, прийняття і впровадження, упередження негативних соціальних наслідків цих актів;

- вивчення суспільної думки членів територіальної громади з метою її подальшого врахування у діяльності органів місцевого самоврядування;

- підвищення рівня суспільної довіри між владою і громадою у процесі їх взаємодії та більш ефективне вирішення завдяки цьому пріоритетних соціальних та інших проблем територіальної громади тощо.

 

Глава 3. Основні принципи проведення громадських слухань

3.1. Громадські слухання проводяться  на основі принципів добровільності, гласності, відкритості та свободи висловлювань. Під час проведення громадських слухань не може чинитися перешкод для діяльності представників засобів масової інформації.

3.2. Право на участь у громадських слуханнях із ухвальним голосом має кожен член громади, наділений виборчим правом, що на законних підставах постійно проживає на території, в межах якої проводяться слухання. Усі інші особи можуть брати в них участь з правом дорадчого голосу.

3.3. Ніхто не може бути примушений до участі в громадських слуханнях, окрім осіб, визначених у пункті 2.4 глави 2 розділу ІІІ  цього Положення.

3.4. Інформація (в т. ч. копії документів), пов’язана з підготовкою, проведенням громадських слухань, а також рішення органів місцевого самоврядування, прийняті за їх результатами, розміщуються на офіційному сайті сільської ради або на інформаційно-довідкових стендах в громадських місцях

3.5. Кожен має право виступити на громадських слуханнях в порядку, встановленому цим Положенням.

3.6. Громадські слухання не можуть використовуватися для політичної, у тому числі передвиборчої агітації.

3.7. Подані на громадських слуханнях пропозиції розглядаються органами місцевого самоврядування та їх посадовими особами у визначені цим Положенням строки, і за результатами такого розгляду обов’язково приймаються рішення про врахування, часткове врахування чи відхилення кожної пропозиції.

 

Глава 4. Предмет громадських слухань

 

4.1. Предметом обговорення на громадських слуханнях можуть бути будь-які питання, що належать до відання місцевого самоврядування територіальної громади, у тому числі, але не обмежуючись цим:

4.1.1. Проєкти актів сільського голови, сільської ради, виконавчих органів ради.

4.1.2. Проєкти та програми, що виконуються чи плануються до виконання в громаді.

4.1.3. Звіти, доповіді чи інформація про роботу сільського голови, депутатів сільської ради, виконавчих органів ради, сільської ради, її секретаря, керівників виконавчих органів ради та інших посадових осіб місцевого самоврядування, комунальних підприємств, установ, організацій.

4.1.4. Звіти посадових осіб підприємств, установ і організацій – надавачів послуг, які відповідно до законодавства мають забезпечуватися органами місцевого самоврядування.

4.1.5. Інформація про вирішення окремих питань, які зачіпають інтереси всіх членів громади або її окремих частин (мешканців міста, села, кварталу, вулиці, будинку (-ків).

4.1.6. Проєкти містобудівної документації.

4.1.7. Інші питання місцевого значення, ініційовані особами, зазначеними в главі 1 розділу 2 цього Положення.

4.1.8. На громадських слуханнях не можуть розглядатися питання, не віднесені законодавством до відання місцевого самоврядування, або такі, що суперечать Конституції та чинному законодавству України, а також питання, реалізація яких зачіпає інтереси територій поза межами юрисдикції Слобідсько-Кульчієвецької територіальної громади.

 

Глава 5. Види громадських слухань

 

5.1. Відповідно до масштабу території, в межах якої проводяться громадські слухання, і кола осіб, інтереси яких вони зачіпають, слухання можуть бути двох видів:

- загальні (у межах всієї міської ради) – з питань, які зачіпають інтереси членів усієї територіальної громади;

- місцеві (у межах окремого населеного пункту) – з питань, які зачіпають інтереси мешканців відповідної території.

5.2. Громадські слухання можуть проводитись як обов’язкові або як ініціативні. У першому випадку громадські слухання проводяться з питань та у випадках, передбачених нормами чинного законодавства України. З питань щодо яких у чинному законодавстві України не міститься прямої вимоги стосовно проведення громадських слухань, можуть проводитись ініціативні громадські слухання.

5.3. Участь у громадських слуханнях є обов’язковою для їх ініціаторів, авторів проектів документів (актів), що виносяться на громадські слухання, представників профільних органів сільської ради, які є відповідальними за вирішення питань, що виносяться на обговорення.

5.4. Відсутність (неявка) осіб, вказаних в п.5.3. цього Положення, не може бути підставою для перенесення громадських слухань чи визнання їх такими, що не відбулися та не перешкоджає їх проведенню.

5.5. Рішення, прийняті учасниками громадських слухань, підлягають обов’язковому розгляду сільською радою та носять рекомендаційний характер.

5.6. Громадські слухання певного виду можуть відбутися не раніше шести місяців після попередніх слухань, проведених із того ж самого питання. Громадські слухання з одного питання можуть проводитись у декілька етапів.

 

 

Розділ ІІ. ІНІЦІЮВАННЯ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ

 

Глава 1. Ініціатори громадських слухань

1.1. Суб’єктами ініціювання громадських слухань можуть бути:

1) відповідна кількість мешканців територіальної громади або її частини (села, вулиці, будинку (-ків);

2) не менше трьох громадських об’єднань, благодійних організацій, об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, органів самоорганізації населення, що офіційно зареєстровані та поширюють свою діяльність на територію сільської ради, села чи його частину, в межах якої ініціюються громадські слухання;

3) сільський голова, сільська рада – 1/2 загального складу ради, староста на старостинському окрузі.

1.2. Ініціювати слухання всієї територіальної громади можуть не менше 10 % жителів всієї громади.

1.3. У разі проведення громадських слухань у межах одного села необхідною кількістю є не менше як 1/5 жителів одного села.

1.4. У разі проведення громадських слухань у менших частинах громади (вулиці (-ць), для ініціювання громадських слухань необхідною кількістю є не менше як 20 жителів громади,  які фактично проживають на цій території.

 

Глава 2. Повідомлення про ініціювання громадських слухань

2.1. Громадські слухання, ініціатором проведення яких є сільський голова, оголошуються безпосередньо шляхом прийняття відповідного розпорядження, а сільська рада – шляхом прийняття відповідного рішення.

2.2 У разі ініціювання проведення громадських слухань іншими суб’єктами:

2.2.1. Повідомлення про ініціативу щодо проведення громадських слухань вноситься на ім’я сільського голови у вигляді письмового звернення, оформленого відповідно до вимог, передбачених Законом України “Про звернення громадян”, згідно із зразком, поданим у додатку 1 до цього Положення.

2.3. У письмовому зверненні зазначаються:

2.3.1. Предмет громадських слухань (проблема, питання, проєкт рішення, шлях вирішення проблеми та інше), що пропонується до розгляду.

2.3.2. Прізвища та/або посади осіб, яких варто запросити на громадські слухання (якщо вони відомі).

2.3.3. Дата, час та місце запланованих громадських слухань.

2.3.4. Прізвище, ім’я, по батькові та контакти особи, уповноваженої представляти ініціатора.

2.3.5. Список і контакти осіб, які могли б увійти до складу організаційного комітету з підготовки громадських слухань, якщо є необхідність його створення (не більше п’яти).

2.4. До письмового звернення, а також у процесі підготовки громадських слухань – до дня їх проведення, можуть додаватися інформаційно-аналітичні матеріали та проекти документів, що виносяться на слухання.

2.5. До повідомлення про ініціативу щодо проведення громадських слухань додаються:

- від органу самоорганізації населення – протокол засідання органу самоорганізації населення, підписаний головуючим та секретарем засідання;

- від ініціативної групи членів територіальної громади – колективне звернення, підписане усіма її членами.

 

Глава 3. Реєстрація ініціативи щодо проведення громадських слухань

 

3.1. Впродовж 5 робочих днів з моменту отримання письмового звернення з ініціативою щодо проведення громадських слухань уповноважена посадова особа або виконавчий орган ради приймає одне з таких рішень:

3.1.1. Зареєструвати ініціативу щодо проведення громадських слухань у Реєстрі інструментів громадської участі у територіальній громаді, що ведеться відповідно до додатка 2 до цього Положення.

3.1.2. Повернути письмове звернення для усунення недоліків відповідно до  пункту 3.3 цієї глави.

3.1.3. Відмовити в реєстрації ініціативи щодо проведення громадських слухань відповідно до пункту 3.5 цієї глави.

3.2. Про прийняте рішення в межах цього ж п’ятиденного строку повідомляють особу, уповноважену представляти ініціатора громадських слухань, у письмовій формі, зазначаючи або номер реєстрації у Реєстрі інструментів громадської участі у територіальній громаді, або підстави повернення письмового звернення для усунення недоліків, або підстави відмови в реєстрації відповідно до цього Положення.

3.3. Письмове звернення з ініціативою щодо проведення громадських слухань повертається для усунення недоліків за наявності однієї або двох таких підстав:

3.3.1. Не дотримано вимог до оформлення звернення, передбачених Законом України “Про звернення громадян” і  глави 2 розділу ІІ цього Положення.

3.3.2. Звернулася недостатня кількість членів територіальної громади чи суб’єктів, наділених правом ініціювати слухання.

3.3.4. Повертати письмове звернення для усунення недоліків з інших підстав забороняється.

3.4. Письмове звернення допрацьовується і подається до ради впродовж 5 робочих днів з моменту отримання особою, уповноваженою представляти ініціатора, відповідного письмового повідомлення. У разі, якщо недоліки в цей строк не усунуто, звернення залишається без розгляду.

3.5. Відмовляють у реєстрації ініціативи щодо проведення громадських слухань за наявності однієї чи двох таких підстав:

3.5.1. Запропонований предмет громадських слухань, не належить до відання місцевого самоврядування.

3.5.2.Звернувся суб’єкт, не наділений правом звертатися з ініціативою щодо проведення громадських слухань.

3.5.3. Відмовляти в реєстрації ініціативи з інших підстав забороняється.

3.6. Інформація про надходження письмового звернення з ініціативою щодо проведення громадських слухань, а саме звернення та всі подані (відразу чи потім) матеріали, письмове повідомлення про реєстрацію ініціативи щодо проведення громадських слухань, повернення для усунення недоліків чи обґрунтована відмова в реєстрації, розміщується на офіційному  сайті Слобідсько-Кульчієвецької сільської ради впродовж 5 робочих днів з моменту отримання звернення, матеріалів чи підписання повідомлення.

 

Розділ ІІІ. ПІДГОТОВКА ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ

 

Глава 1. Загальні питання підготовки і проведення громадських слухань

 

1.1. Ініціативна група самостійно здійснює всі видатки на свою діяльність до моменту видання сільським головою розпорядження щодо проведення громадських слухань, після чого уповноважений виконавчий орган сільської співпрацює з ініціатором громадських слухань.

1.2. Уповноважений виконавчий орган ради зобов’язаний організувати підготовку громадських слухань таким чином, щоб вони відбулися в дату,  час і місці, запропоновані ініціаторами громадських слухань, або в іншу дату або час, узгоджені з особою, уповноваженою представляти ініціатора громадських слухань, але не пізніше 14 календарних днів від запропонованої дати.

1.3. Органи й посадові особи місцевого самоврядування, керівники комунальних підприємств, установ та організацій сприяють проведенню громадських слухань і надають необхідні матеріали на прохання ініціаторів, організаційного комітету чи уповноваженому виконавчому органу  ради.

 

Глава 2. Підготовка громадських слухань

 

2.1. Впродовж 5 робочих днів з моменту отримання радою належно оформленого звернення з ініціативою щодо проведення громадських слухань голова видає розпорядження про заходи з підготовки громадських слухань.

2.2. У розпорядженні врегульовуються такі питання:

2.2.1. Предмет громадських слухань.

2.2.2. Дата, час, місце їх проведення.

2.2.3. Ініціатор громадських слухань.

2.2.4. Посадові особи органів місцевого самоврядування, відповідальні за своєчасну і якісну підготовку громадських слухань.

2.2.5. Особи, що запрошуються на слухання.

2.2.6. Заходи з підготовки слухань.

2.2.7. Створення в разі необхідності організаційного комітету з підготовки слухань.

2.2.8. Створення в разі необхідності експертних груп.

2.3. Громадські слухання призначаються, як правило, на не робочий день або не робочий час у достатньому за кількістю місць приміщенні, розташованому на території відповідної частини громади.

2.4. Участь у громадських слуханнях обов’язкова для їх ініціаторів, авторів проєктів документів (актів), які виносяться на громадські слухання, представників депутатських комісій, виконавчих органів    сільської ради, керівників комунальних підприємств, установ і організацій, яких стосуються ці громадські слухання, депутатів сільської ради і посадових осіб. Їх відсутність на громадських слуханнях не може бути підставою для перенесення громадських слухань чи визнання їх такими, що не відбулися.

2.5. Розпорядження сільського голови про заходи з підготовки громадських слухань оприлюднюється в порядку, передбаченому законодавством, а також розміщується на офіційному сайті Слобідсько-Кульчієвецької сільської ради впродовж 5 робочих днів з моменту його підписання та у той самий строк надсилається ініціатору громадських слухань, членам організаційного комітету, експертних груп (у разі їх створення) і посадовим особам, участь яких визнана обов’язковою.

2.6. Загальні громадські слухання повинні бути призначені на дату, що не перевищує 15 календарних днів, а місцеві – 10 календарних днів від дати видання розпорядження сільського голови про підготовку та проведення громадських слухань.

2.7. Органи місцевого самоврядування забезпечують приміщення для проведення громадських слухань, його технічне оснащення, у тому числі звукопідсилювальною апаратурою, запрошення представників органів місцевого самоврядування.

2.8. Витрати, пов’язані з підготовкою та проведенням громадських слухань, здійснюються за рахунок місцевого бюджету, крім випадків їхнього проведення за принципом мовчазної згоди.

2.9. Якщо громадські слухання проводяться за принципом «мовчазної згоди», то ініціатор самостійно визначає дату, місце та час проведення громадських слухань, здійснює необхідні підготовчі дії, про що повідомляє сільського голову. У цьому разі ініціатор самостійно здійснює всі видатки з підготовки та проведення громадських слухань.

2.10. У разі, якщо загальні слухання проводяться за принципом «мовчазної згоди», вони мають бути призначені на дату, яка не перевищує 45 робочих днів, а місцеві – 30 робочих днів з моменту реєстрації письмового звернення з ініціативою про проведення слухань.

2.11. Громадські слухання призначаються у придатному за кількістю місць приміщенні або на відкритому майданчику (за наявності належних кліматичних умов), розташованих на території територіальної громади.

 

Глава 3. Організація громадських слухань ініціаторами

 

3.1. Якщо впродовж 5 робочих днів з моменту отримання належно оформленого письмового звернення з ініціативою щодо проведення громадських слухань не прийнято відповідного розпорядження про заходи з підготовки громадських слухань, громадські слухання проводяться за принципом “мовчазної згоди”. Ініціатор сам визначає дату, місце та час проведення громадських слухань, здійснює необхідні підготовчі дії, про що повідомляє сільського голову та інших запрошених осіб не пізніше, ніж у тижневий термін до дня проведення. Громадські слухання проводяться з дотриманням вимог цього Положення.

 

Глава 4. Інформування громади про проведення громадських слухань

 

4.1. Про організацію та проведення громадських слухань жителів громади повідомляють невідкладно з моменту прийняття посадовими особами відповідного розпорядження, але не пізніше 5 календарних днів до дня їх проведення.

4.2. Інформаційні повідомлення про організацію та проведення громадських слухань та відповідні матеріали обов’язково розміщуються на офіційному  сайті Слобідсько-Кульчієвецької сільської ради в та на дошках оголошень. Також вони можуть поширюватися в будь-яких інших засобах масової інформації, соціальних мережах, усіма доступними способами з метою ознайомлення з ними якомога більшої кількості жителів громади.

4.3. В інформаційному повідомленні має бути вичерпна інформація про дату, час і місце проведення громадських слухань, їх ініціатора, предмет.

 

Глава 5. Діяльність організаційного комітету та експертних груп

 

5.1. До складу організаційного комітету входять представники ініціатора громадських слухань, депутати сільської ради, службовці, виконавчі органи, представники громадськості, фахівці з тематики громадських слухань, представник уповноваженого виконавчого органу ради, інші зацікавлені особи та посадові особи, діяльність яких напряму пов’язана з предметом громадських слухань.

5.2. Організаційний комітет має складатися не більше ніж з 7 осіб. Регламент проведення засідань організаційного комітету визначається самим комітетом.

5.3. Організаційний комітет відповідає за складання проектів підсумкових документів громадських слухань (пропозицій, висновків, рекомендацій, звернень тощо) і за підготовку матеріалів, що надаються учасникам громадських слухань перед їх початком, а також забезпечує підготовку проєктів порядку денного та регламенту громадських слухань.

5.4. Пропозиції організаційного комітету розміщуються на офіційному  сайті Слобідсько-Кульчієвецької сільської ради та можуть публікуватись в засобах масової інформації.

5.5. За рекомендацією організаційного комітету розпорядженням сільського голови можуть бути утворені експертні групи. Вони готують експертні висновки з питань, які виносяться на громадські слухання, та доповідають по них на громадських слуханнях.

5.6. У разі, якщо організаційний комітет не створено, його повноваження виконує уповноважений виконавчий орган ради у співпраці з ініціатором громадських слухань.

 

Розділ ІV. ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ

 

Глава 1. Учасники громадських слухань

 

1.1. Кожен може взяти участь у громадських слуханнях. Члени громади приходять на слухання вільно, відповідно до оголошення про громадські слухання. Якщо приміщення, в якому призначено проведення слухань, не вмістило всіх бажаючих членів громади, за зверненням ініціативної групи сільський голова призначає громадські слухання в порядку, передбаченому цим Положенням в іншому приміщенні.

1.2. На громадські слухання можуть бути запрошені:

1.2.1. Народні депутати України.

1.2.2. Депутати районних, обласних рад.

1.2.3. Представники органів виконавчої влади.

1.2.4. Представники підприємств, установ та організацій, розташованих на території  міської ради.

1.2.5. Фахівці з питань, що є предметом громадських слухань.

1.2.6. Інші особи.

 

Глава 2. Реєстрація учасників громадських слухань

 

2.1. До початку громадських слухань проводиться реєстрація учасників громадських слухань. Незареєстровані особи не можуть брати участі у слуханнях.

2.2. Для реєстрації особам необхідно пред’явити паспорт громадянина України або інший документ, який посвідчує особу. У списку учасників громадських слухань зазначаються прізвища, імена, по батькові учасників, дата їх народження, місце реєстрації, місце роботи або рід занять, ставляться підписи зареєстрованих.

2.3. Жителям громади, що мають право голосу,  під час реєстрації видають мандати для голосування.

 

Глава 3. Право голосу на громадських слуханнях

 

3.1. Право голосу на громадських слуханнях мають тільки повнолітні жителі громади, що зареєстровані в межах міста чи його окремої частини (кварталу, вулиці, будинку (-ків), на якій проводяться громадські слухання.

3.2. Решта жителів громади, які не проживають у межах відповідних частин міста, беруть участь у громадських слуханнях з правом дорадчого голосу.

 

Глава 4. Початок громадських слухань

 

4.1. Розпочинає громадські слухання голова (або уповноважена особа) організаційного комітету, а якщо він не створювався – уповноважена особа ініціатора громадських слухань.

4.2. Зазначена в пункті 4.1 цієї глави уповноважена особа організовує вибори головуючого громадських слухань, їх секретаря та членів лічильної комісії. Ці особи обираються з числа учасників громадських слухань відносною більшістю голосів присутніх членів громади з правом голосу. Головуючим, секретарем та членами лічильної комісії не можуть бути обрані депутати сільської ради, посадові та службові особи місцевого самоврядування, працівники комунальних підприємств, установ, організацій. Членами лічильної комісії також не можуть бути голова та секретар громадських слухань.

4.3. Головуючий веде слухання, стежить за дотриманням на них порядку, підписує протокол громадських слухань. Якщо головуючий зловживає своїми правами, то учасники громадських слухань більшістю голосів можуть висловити йому недовіру й обрати нового.

4.4. Секретар громадських слухань веде, підписує та передає раді протокол громадських слухань у порядку, передбаченому цим Положенням.

4.5. Лічильна комісія встановлює присутність учасників громадських слухань, кількість осіб, що наділені правом голосу, підраховує голоси під час голосування, а також розглядає звернення, пов’язані з порушенням порядку голосування чи іншими перешкодами в голосуванні, здійснює контроль за використанням мандатів для голосування.

Глава 5. Порядок денний та регламент громадських слухань

 

5.1. Громадські слухання проводяться у вигляді зустрічі жителів громади з депутатами сільської ради, посадовими особами місцевого самоврядування, надавачами послуг. Учасники громадських слухань можуть їх заслуховувати, порушувати питання та вносити пропозиції.

5.2. Кожен учасник громадських слухань має право подати пропозиції, висловити зауваження, поставити запитання усно чи письмово. На вимогу учасника громадських слухань, який подає пропозицію, вона має бути поставлена на голосування. Усі пропозиції, зауваження і запитання заносяться (додаються) до протоколу.

5.3. На початку громадських слухань шляхом голосування затверджуються порядок денний та регламент проведення громадських слухань.

5.4. Регламентом визначається час, відведений для звітів, доповідей (співдоповідей), виступів, запитань і відповідей тощо. Регламент слухань має обов’язково передбачати:

5.4.1. Доповіді представника ініціатора громадських слухань, запрошених для цього депутатів чи посадових осіб органів місцевого самоврядування, представників комунальних підприємств, установ, організацій, діяльність яких стосується предмета громадських слухань.

5.4.2. Виступи представників організаційного комітету та експертних груп (якщо вони створені), залучених фахівців;

5.4.3. Час для запитань, виступів учасників громадських слухань і для прийняття рішення громадських слухань.

5.5. Загальний час проведення громадських слухань встановлюється їх регламентом у кожному конкретному випадку залежно від значущості предмета громадських слухань.

5.6. Не допускаються на громадських слуханнях розгляд та прийняття рішень з питань, які не було внесено до порядку денного і про які не було повідомлено учасників громадських слухань за 5 днів до їх проведення.

 

Глава 6. Порядок проведення громадських слухань

 

6.1. Головуючий відповідно до регламенту надає по черзі слово для виступу учасникам слухань. Усі отримують слово тільки з дозволу головуючого. Виступи учасників громадських слухань не можуть перериватися, припинятися чи скасовуватися інакше, ніж у порядку, визначеному цим Положенням та регламентом слухань.

6.2. Головуючий може перервати виступаючого, якщо його виступ не стосується предмета слухань, перевищує встановлений регламент, використовується для політичної агітації, закликає до дискримінації чи ворожнечі за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками або в інший спосіб порушує вимоги законів України.

6.3. Учасники громадських слухань повинні дотримуватися вимог цього Положення, затвердженого порядку денного та регламенту громадських слухань, норм етичної поведінки, не допускати вигуків, образ, вчинення правопорушень та інших дій, що заважають обговоренню винесених на розгляд питань.

6.4. У випадку порушення вимог цього Положення чи інших нормативно-правових актів більшістю голосів учасників громадських слухань може бути прийняте рішення про видалення порушника чи порушників з місця, де проводяться громадські слухання. При невиконанні рішення громадських слухань про видалення порушників до них можуть бути застосовані примусові заходи відповідно до чинного законодавства у зв’язку з порушенням порядку в громадському місці.

6.5. Охорону й порядок під час проведення громадських слухань забезпечують правоохоронні органи.

 

Глава 7. Висвітлення перебігу громадських слухань

 

7.1. Протокол громадських слухань розміщується на офіційному  сайті Слобідсько-Кульчієвецької сільської ради впродовж 5 робочих днів після громадських слухань і має бути доступним для ознайомлення.

 

Глава 8. Прийняття рішення

 

8.1. За результатами обговорення предмета громадських слухань простою більшістю голосів учасників з правом голосу ухвалюється рішення громадських слухань, про що зазначається в протоколі.

 

Розділ V. ОФОРМЛЕННЯ ТА ВРАХУВАННЯ РІШЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ

 

Глава 1. Протокол громадських слухань

 

1.1. У ході громадських слухань складається протокол, який підписується головуючим і секретарем громадських слухань не пізніше трьох днів після їх проведення та негайно передається (надсилається) раді разом із супровідним листом.

1.2. Протокол має містити:

1.2.1. Дату, час і місце проведення громадських слухань.

1.2.2. Предмет громадських слухань.

1.2.3. Кількість їх учасників загалом і кількість тих, що мали право голосу.

1.2.4.  Виклад перебігу слухань.

1.2.4. Пропозиції, що були висловлені в ході слухань.

1.2.5. Результати голосування.

1.2.6. Рішення громадських слухань.

До протоколу додаються списки реєстрації учасників громадських слухань, а також запитання, звернення та пропозиції, подані головуючому під час проведення громадських слухань їх учасниками в письмовій формі.

1.3. Протокол оформляється у трьох примірниках.

1.4. Один примірник протоколу зберігається уповноваженою посадовою особою або виконавчим  органом  ради протягом одного року з часу проведення громадських слухань. Другий примірник уповноважений виконавчий орган сільської ради передає ініціаторові не пізніше 5 робочих днів з дня проведення слухань. Третій – вивішується для ознайомлення в місці проведення громадських слухань не пізніше 5 робочих днів з дня проведення слухань і має бути доступним для ознайомлення впродовж не менше одного місяця. Крім того, сканована копія протоколу розміщується на офіційному  сайті Слобідсько-Кульчієвецької сільської ради упродовж п’яти робочих днів з дня проведення слухань і має бути доступна для ознайомлення не менше як один рік.

 

Глава 2. Розгляд рішень громадських слухань

 

2.1. Пропозиції, викладені в протоколі громадських слухань, розглядаються на найближчому відкритому засіданні ради та/або її виконавчого комітету (залежно від того, до кого вони скеровані)  з врахуванням терміну оприлюднення проекту рішення згідно вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» за обов’язкової участі ініціаторів громадських слухань, яким надається слово для виступу. Рішення за результатами розгляду приймається шляхом поіменного голосування.

2.2. Пропозиції, викладені в протоколі громадських слухань, розглядаються сільським головою, керівниками виконавчих органів ради, надавачами послуг, іншими посадовими особами, до яких вони скеровані, першочергово, але не більше 30 днів з дня отримання радою протоколу громадських слухань, та за обов’язкової участі ініціаторів громадських слухань, яким надається слово для виступу.

2.3. Органи місцевого самоврядування, їх посадові особи по кожній поданій пропозиції приймають одне з таких рішень:

2.3.1. Врахувати пропозицію – в такому випадку зазначаються конкретні заходи для її реалізації, календарний план їх виконання та відповідальні за це посадові особи.

2.3.2. Відхилити пропозицію – в такому випадку зазначаються причини цього рішення.

2.3.3. Частково врахувати пропозицію – в такому випадку зазначаються і причини цього рішення, і заходи для реалізації частини врахованої пропозиції, календарний план їх виконання та відповідальні за це посадові особи.

 

Глава 3. Оприлюднення рішення органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб

 

3.1. Рішення (акти) органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, прийняті за результатами розгляду пропозицій, викладених у протоколі громадських слухань, а також актуальна інформація про їх виконання впродовж 5  робочих днів надсилаються ініціаторам громадських слухань, розміщуються на офіційному сайті Слобідсько-Кульчієвецької сільської ради, а також оприлюднюються в тому самому порядку, що й інформаційне повідомлення про проведення слухань.

 

Розділ VI. ОСКАРЖЕННЯ ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ГРОМАДСЬКІ СЛУХАННЯ

 

Глава 1. Дії та бездіяльність службових та посадових осіб, які можна оскаржити

1.1. Жителі громади мають право оскаржити будь-які дії чи бездіяльність службових та посадових осіб місцевого самоврядування, що порушують вимоги цього Положення, зокрема:

1.1.1. Безпідставне повернення письмового звернення з ініціативою щодо проведення громадських слухань для усунення недоліків, не реєстрацію, невчасну реєстрацію або неправомірну відмову в реєстрації ініціативи щодо проведення громадських слухань;

1.1.2. Недотримання посадовими та службовими особами встановлених строків.

1.1.3. Безпідставне невидання сільським головою розпорядження про заходи щодо підготовки слухань.

1.1.4. Порушення вимог щодо оприлюднення інформації та документів, які стосуються ініціювання, підготовки, проведення громадських слухань, а також урахування їх результатів.

1.1.5. Неналежне виконання обов’язків з підготовки та організації громадських слухань.

1.1.6. Порушення порядку проведення громадських слухань.

1.1.7. Неприйняття або невчасне прийняття рішення за результатами розгляду протоколу громадських слухань.

1.1.8. Необґрунтовану відмову в урахуванні пропозицій громадських слухань.

1.1.9. Інші дії чи бездіяльність, що порушують вимоги чинного законодавства.

 

Глава 2. Неправомочність громадських слухань

2.1. Громадські слухання визнаються такими, що не відбулися, в таких випадках:

2.1.1. Оголошення про проведення громадських слухань поширене з порушенням вимог, передбачених  главою 4 розділу ІІІ цього Положення.

 

2.1.2. Кількість посадових чи службових осіб органів місцевого самоврядування, їх виконавчих органів, працівників комунальних підприємств, установ, організацій або юридичних осіб, якщо їх діяльність є предметом громадських слухань, перевищує 50 відсотків учасників слухань, які мають право голосу.

2.1.3. Вчинення інших дій чи бездіяльності, які призвели до грубого порушення прав жителів громади, передбачених цим Положенням.

2.2. Рішення про визнання слухань такими, що не відбулися, може приймати сільський голова, сільська рада або суд за скаргою (позовом) ініціатора, учасників громадських слухань або зацікавлених членів громади.

2.3. У випадку визнання громадських слухань такими, що не відбулися, сільський голова негайно призначає повторні громадські слухання, а рішення органів та посадових осіб місцевого самоврядування, прийняті на основі розгляду їх результатів, підлягають скасуванню або перегляду.

 

 

 

 

 

 

  Секретар сільської ради                                                                        Ігор КАРМАШ

 

                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

                                                                                                                       до Положення про громадські слухання на території

                                                                                                                       Слобідсько-Кульчієвецької територіальної громади

 

Зразок письмового звернення від членів територіальної громади

 

Сільському голові

Слобідсько-Кульчієвецької сільської ради

Волощуку Юрію Володимировичу

 

Члена територіальної громади

 

____________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)                                                                                                                                                       

_______________________________________________

(адреса реєстрації із зазначенням номера контактного

_______________________________________________

 

ЗВЕРНЕННЯ

З ІНІЦІАТИВОЮ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ

 

Відповідно до статті 13 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 1 Закону України «Про звернення громадян», Положення про громадські слухання на території Каховської міської територіальної громади просимо: зареєструвати ініціативу щодо проведення громадських слухань у Слобідсько-Кульчієвецькій територіальній громаді (селі, вулиці, будинку(-ках) з такого предмету  _______________________________________________________________________________________________

(проблема, питання, проект рішення та інше, що пропонується до розгляду)

Запросити на громадські слухання: _____________________________________________________________________

прізвища та/або назви посад посадових осіб (якщо вони відомі

 

Призначити слухання на _______________________________________________________________________________

дата, час та місце запланованих громадських слухань

 

Контактувати з особою, уповноваженою представляти ініціаторів _____________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові, адреса листування та номер телефону особи, уповноваженої представляти ініціатора)

 

Утворити організаційний комітет з підготовки громадських слухань, включивши до його складу таких осіб:

1)_____________________________________________________________________________________________

2)_____________________________________________________________________________________________

 (список і контакти не більше 5 осіб, які могли б увійти до складу організаційного комітету з підготовки громадських слухань (якщо є необхідність його створення).

6. Надати відповідь у письмовій формі в порядку та строки, передбачені Положенням про громадські слухання, за адресою:_______________________________________________________________________________________.

 

До звернення додаємо:

Список членів територіальної громади, які підписали це звернення, на ____ арк.

Матеріали, що стосуються предмета слухань, на ____ арк.

 

Дата підпис

Додаток 3

                                                                                                                       до Положення про громадські слухання на території

                                                                                                                    Слобідсько-Кульчієвецької територіальної громади

 

 

П Р О Т О К О Л

 

громадських слухань ____________________________________________

 

вид громадських слухань та їх предмет ____________________________________________ громади (села)

 

 

«____»____________ 20____ року                                                                            Місце проведення: ________________

 

Час проведення:_______________________

 

 

 

 

 

ПРИСУТНІ:

 

 

Учасники громадських слухань у кількості _____ осіб (список реєстрації – у додатку 1 до цього протоколу).

 

З них наділені правом голосу _____ учасників.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 

 

1. Обрання головуючого, секретаря та членів лічильної комісії.

 

2. Затвердження порядку денного та регламенту слухань.

 

3. Про ситуацію щодо _____________________________________________.

 

4. Про ситуацію щодо _____________________________________________.

 

5. Про ситуацію щодо _____________________________________________.

 

1. Обрання головуючого, секретаря та членів лічильної комісії

 

СЛУХАЛИ:

 

 

1.

 

ВИСТУПИЛИ:

 

1. ______________________________________________________________

 

2. ______________________________________________________________

 

 

ГОЛОСУВАЛИ:

 

«За» – ________;

 

«Проти» – ________;

 

«Утрималися» – ________;

 

 

УХВАЛИЛИ:

 

 

Обрати головуючим слухань:

 

Прізвище, ім’я,

 

по батькові

 

Адреса реєстрації та контакти

 

2. Затвердження порядку денного та регламенту слухань

 

СЛУХАЛИ:

 

1. Про затвердження порядку денного та регламенту слухань.

 

ВИСТУПИЛИ:

 

1. ______________________________________________________________

 

2. ______________________________________________________________

 

ГОЛОСУВАЛИ:

 

«За» – ________;

 

«Проти» – ________;

 

«Утрималися» – ________;

 

УХВАЛИЛИ:

 

 

1.Затвердити такий порядок денний громадських слухань:

 

1. Про ситуацію щодо _____________________________________________.

 

2. Про ситуацію щодо _____________________________________________.

 

3. Про ситуацію щодо ______________________________________________.

 

2. Затвердити такий регламент громадських слухань:

 

на вступне слово ініціатора громадських слухань – до ___ хвилин;

 

на доповідь – до ___ хвилин;

 

на кожну із не більше двох співдоповідей – до ___ хвилин;

 

відповіді на запитання після доповіді й усіх співдоповідей разом – до ___ хвилин;

 

на виступи експертів – до ___ хвилин;

 

на виступи в обговоренні – до ___ хвилин.

 

3. Про ситуацію щодо питання, яке порушується.

 

СЛУХАЛИ:

 

 

1. Про ситуацію щодо ______________________________________________. питання, яке порушується

 

 

ВИСТУПИЛИ:

 

 

1. ______________________________________________________________

 

2. ______________________________________________________________

 

ГОЛОСУВАЛИ:

 

 

«За» – ________;

 

«Проти» – ________;

 

«Утрималися» – ________;

 

 

УХВАЛИЛИ:

 

Голова слухань ________________ _____________________

(прізвище та ініціали) (підпис)

 

Секретар слухань ________________ _____________________

(прізвище та ініціали) (підпис)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             

Додаток 1

                                                                                              до Протоколу ___________громадських слухань з предмету:

                                                                                               ____________________________________________________

                                                                                               від "___"____________20 ___ р.

 

СПИСОК

реєстрації учасників громадських слухань

вид громадських слухань та їх предмет _____________________________________________________________

___________________________________________________ громади (села)

"____"_____________ 20 __ року

 

№ п/п

Прізвище, ім’я,

по батькові

Число, місяць, рік народження

Адреса реєстрації та контакти

Рід занять

Підпис

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова слухань _________________ __________________________

 

Секретар слухань _______________ __________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора