Слобідсько-Кульчієвецька громада
Хмельницька область, Кам’янець-Подільський район

Регламент Слобідсько-Кульчієвецької сільської ради Кам'янець-Подільського району Хмельницької області VIII скликання

Дата: 28.12.2020 12:15
Кількість переглядів: 1128

Фото без опису

Затверджено :

рішення другої

(позачергової) сесії

Слобідсько-Кульчієвецької         сільської ради VІІI скликання

 від 10.12.2020 р. №06/VIII

зі змінами внесеними на підставі рішення десятої сесії VІІI скликання від 09.07.2021 р. №4/VIII

 

РЕГЛАМЕНТ

CЛОБІДСЬКО-КУЛЬЧІЄВЕЦЬКОЇ  СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ

 ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

VІІI СКЛИКАННЯ

 

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

  1. Слобідсько-Кульчієвецька сільська рада є органом місцевого самоврядування, що представляє  Слобідсько-Кульчієвецьку сільську територіальну громаду та здійснює від її імені та в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», Європейською Хартією місцевого самоврядування та іншими законодавчими актами.
  2. Слобідсько-Кульчієвецька сільська рада є юридичною особою та має печатку із зображенням Державного Герба України із своїм найменуванням, рахунками у відповідних органах.
  3. Загальний склад сільської ради – 26 депутатів, які обираються виборцями сільської територіальної громади на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.
  4. У разі дострокового припинення повноважень деяких депутатів, внаслідок чого до складу ради входить менше як 2/3 депутатів, до обрання необхідної кількості депутатів така рада вважається повноважною за наявності більше половини депутатів від загального складу ради.
  5. Порядок діяльності Ради, її органів, депутатів, посадових осіб визначається Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про запобігання корупції», «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», іншими законодавчими актами та цим Регламентом.
  6. На будинку, де працює сільська рада та її виконавчий комітет, піднімається Державний Прапор України.
  7. Робота сільської ради, а також ведення документації проводиться виключно державною мовою.
  8. Регламент Слобідсько-Кульчієвецької сільської ради визначає порядок проведення першої сесії сільської ради наступного скликання, секретаря  сільської  ради, скликання чергової та позачергової сесій сільської ради, призначення засідань ради, підготовки і розгляду питань на пленарних засіданнях, прийняття рішень сільської ради, про затвердження порядку денного сесії та процедурних питань, а також порядок роботи сесії сільської ради.
  9. Регламент затверджується не пізніше як на другій сесії сільської ради, прийнятим більшістю голосів депутатів сільської ради від загального складу сільської ради. У такому ж порядку приймається рішення про внесення змін і доповнень до Регламенту.
  10. До прийняття Регламенту сільської ради чергового скликання застосовується Регламент, що діяв у попередньому скликанні.
  11. У випадках прийняття законодавчих актів, внаслідок чого виникне неузгодженість окремих положень Регламенту з чинним законодавством, на черговій сесії повинні бути внесені відповідні зміни і доповнення до Регламенту.
  12. У разі наявності розбіжностей норм Регламенту з нормами чинного законодавства України, діють норми чинного законодавства України.
  13. Зміни та доповнення до регламенту вносяться рішенням сільської ради за пропозицією сільського голови, постійних комісій та депутатів сільської ради.
  14. Контроль за дотриманням Регламенту здійснюється сільським головою, секретарем сільської ради та постійною комісією з питань регламенту, прав людини, законності, депутатської діяльності та етики, врегулювання конфлікту інтересів. Під час пленарного засідання сільської ради контроль за дотриманням Регламенту покладається на головуючого на пленарному засіданні та голову постійної комісії з питань регламенту, прав людини, законності, депутатської діяльності та етики, врегулювання конфлікту інтересів.

 

Стаття 2. ВІДКРИТІСТЬ ТА ГЛАСНІСТЬ РОБОТИ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

2.1. Пленарні засідання сільської ради, засідання постійних комісій, а також тимчасових контрольних та інших комісій ради є відкритими і гласними, крім випадків, встановлених законами України. Засідання тимчасових контрольних комісій можуть проводитися закрито у порядку, визначеному законом.

2.2. Відкритість та гласність  роботи сільської ради, постійних комісій може реалізуватися шляхом публікації звіту  пленарних засідань сільської ради , публікації їх рішень  на офіційному сайті сільської ради, та у інший визначений сільською радою спосіб.

 2.3. Гласність роботи ради забезпечується шляхом проведення у залі засідань фото-, відео-, звукозапису із застосуванням стаціонарної апаратури, а також шляхом розміщення інформації на офіційному сайті Слобідсько-Кульчієвецької сільської ради (надалі – сайт ради). Транслювання засідань ради, засідань комісій можуть здійснюватися через гучномовці за межі будинку ради, по радіо, телебаченню, Інтернету, тощо.

2.4 Відкритість та гласність у діяльності ради забезпечується також через стабільне і прогнозоване функціонування сайту ради. При функціонуванні сайту ради повинно бути забезпечено: - розміщення діючої редакції Регламенту ради, Регламенту виконавчого комітету ради; - технічну можливість у будь-який час доби переглядати, поширювати, копіювати (зберігати) і роздруковувати будь-які матеріали з сайту ради; - розміщення результатів голосувань, рішень засідань ради та її органів (постійних та інших комісій); - розміщення в порядку визначеному Законом України “Про доступ до публічної інформації” проектів рішень; - розміщення інформації про сільського голову, його заступників, секретаря сільської ради, депутатів, членів виконавчого комітету, керівників виконавчих органів, яка включає основні біографічні відомості, декларації про доходи, дні і місце прийому, контакти для листування та телефонного зв’язку; - розміщення інформації про плани роботи ради, в т.ч. дату, місце і порядок денний засідання ради та її органів; - розміщення звітів сільського голови, його заступників, депутатів, постійних та тимчасових контрольних комісій ради, старост.

2.5. Прозорість в роботі ради також забезпечується через створення можливостей присутності громадян на пленарних засіданнях сесій ради та постійних комісій. Кожен громадянин має право безперешкодно відвідувати засідання органів ради за умови дотримання ним встановленого Порядку.

2.6. На пленарних засіданнях сільської  ради  за рішенням ради ( або за запрошенням сільського голови) можуть бути присутні депутати інших рад, представники державних органів та органів місцевого самоврядування, об’єднань громад , трудових колективів . Для них у залі засідань відводяться спеціальні місця. Місця для депутатів ради відводяться в залі засідань окремо від місць для інших осіб, присутніх на засіданні і не можуть бути зайняті іншими особами.

2.7. Головуючий на пленарному засіданні  сільської ради повідомляє депутатів сільської ради  про осіб, які присутні на пленарному засіданні сільської ради за запрошенням. Цим особам за рішенням сільської ради  може бути надане право виступити на пленарному засіданні сільської ради.

2.8. Особи, присутні на засіданнях ради, повинні утримуватися від публічних проявів свого ставлення до того, що відбувається на засіданні і не порушувати порядок. У разі порушення порядку їх за розпорядженням головуючого на засіданні може бути випроваджено з приміщення, де відбувається засідання.

2.9. За загальним правилом пленарні засідання сільської ради проводяться у приміщенні сільського будинку культури с. Слобідка-Кульчієвецька Кам’янець-Подільського району Хмельницької області.

2.10. У разі необхідності може бути прийняте рішення про проведення пленарного засідання сільської ради у іншому місці. Рішення про проведення пленарного засідання ради у іншому місці приймаються розпорядженням сільського голови.

 

Стаття 3. ЗАКРИТІ ПЛЕНАРНІ ЗАСІДАННЯ

3.1.У разі необхідності, за рішенням сільської ради, яке приймається більшістю голосів депутатів сільської ради від загального складу сільської ради , проводяться закриті пленарні та позачергові  засідання для розгляду конкретно визначених завдань.

3.2. На закритому пленарному та позачерговому засіданні сільської ради мають право бути присутнім, за запрошенням сільської ради особи, присутність яких необхідна для розгляду відповідного питання.

3.3. Учасникам закритого пленарного засідання забороняється використовувати засоби фото-, відео фіксації, засоби зв’язку та обробки інформації

3.4. Підготовка протоколу закритого пленарного засідання сільської ради здійснюється секретарем сільської ради в режимі, що унеможливлює розголошення обговорюваних на засіданні питань.

3.5. Порядок та обсяг інформації, що підлягає опублікуванню за підсумками закритого засідання, визначається у кожному конкретному випадку рішенням сільської ради.

 

РОЗДІЛ 2. ДЕПУТАТИ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ, ПОСАДОВІ ОСОБИ ТА ОРГАНИ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

Глава 2.1. ДЕПУТАТИ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

Стаття 4. Повноваження депутата

4.1. Повноваження депутатів, гарантії депутатської діяльності та порядок організації депутатської діяльності визначаються Конституцією України, законами України, Статутом територіальної громади  та цим Регламентом.

 4.2. Повноваження депутата сільської ради починаються з моменту офіційного оголошення виборчою комісією на сесії ради рішення про підсумки виборів та визнання повноважень депутатів і закінчуються в день першої сесії ради нового скликання.

 4.3. Повноваження депутата можуть бути припинені достроково у випадках та порядку передбаченого Законом України «Про статус депутатів місцевих рад».

Стаття 5. Посвідчення депутата сільської ради

5.1. Депутатам, під час першого пленарного засідання сільської ради видається посвідчення депутата сільської ради.

Стаття 6. Обов’язки депутата сільської ради

6. 1. Депутат перед територіальною громадою, виборцями свого виборчого округу, сільською радою та її органами несе обов’язки, передбачені законами України, цим Регламентом та іншими нормативно-правовими актами.

6.2. Депутат, крім секретаря ради, повинен входити до складу однієї з постійних комісій ради.

6.3. Депутат сільської ради є відповідальним перед виборцями свого виборчого округу і їм підзвітним. У своїй роботі у виборчому окрузі взаємодіє з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, органами самоорганізації населення, трудовими колективами, об'єднаннями громадян.

6.4. Депутат зобов’язаний визначити і оприлюднити дні, години та місце регулярного прийому (не рідше разу на місяць), розглядати пропозиції, звернення, заяви і скарги членів громади, вживати заходів щодо забезпечення їх оперативного вирішення.

6.5. Депутат сільської ради зобовязаний щороку подавати декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік за формою та в порядку передбаченому чинним законодавством України.

Стаття 7. Права депутата сільської ради

7. 1. Депутат представляє інтереси територіальної громади та свого виборчого округу, має всю повноту прав, що забезпечують його активну участь у діяльності сільської ради та утворених нею органів.

7.2. Депутат має гарантії та права, визначені законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», цим Регламентом та іншими нормативно-правовими актами.

Стаття 8. Порядок реалізації окремих прав депутата сільської ради

8.1. Для порушення питання про недовіру сільському голові, розпуск виконавчого комітету та звільнення посадових осіб, депутат сільської ради звертається до сільської ради з обґрунтованим письмовим поданням, яке реєструється апаратом ради. Дане питання включається в порядок денний сесії сільської ради після обговорення в постійних комісіях, депутатських групах та фракціях, про що складаються відповідні протоколи. У разі порушення питання про недовіру сільському голові, сільська рада створює комісію, яка має надати на наступне засідання сільської ради відповідні висновки.

8.2. Пропозиції депутата про заслуховування на пленарному засіданні ради звіту чи інформації будь-якого органу або посадової особи, підзвітних чи підконтрольних раді, а з питань, що віднесені до компетенції ради – інших посадових осіб, які діють на її території, подаються до початку пленарного засідання у письмовому вигляді з коротким обґрунтуванням. Пропозиція оголошується головуючим на початку пленарного засідання та вважається прийнятою, якщо за неї проголосувало не менше половини депутатів від загального складу ради.

8.3. Порушення питання про необхідність перевірки роботи підзвітних та підконтрольних раді органів, підприємств, установ та організацій депутат сільської ради здійснює шляхом подання сільському голові відповідної вмотивованої заяви, на підставі якої сільський голова видає розпорядження про проведення перевірки. Результати перевірки доводяться до відома депутата, який порушив це питання.

8.4. Для оголошення на засіданнях ради та її органів текстів звернень, заяв, пропозицій громадян або їх об’єднань у разі, коли вони мають суспільне значення, головуючий на засіданні надає депутатам слово на початку кожного пленарного засідання в порядку запису через апарат ради.

 Стаття 9. Форми реалізації депутатом сільської ради своїх повноважень

У відповідності до Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» депутат має право на: - депутатське звернення; - депутатський запит; - депутатське запитання.

Стаття 10. Депутатське звернення

10.1. У відповідності до ст.13 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» депутатське звернення – це викладена в письмовій формі вимога депутата сільської ради з питань, пов'язаних з його депутатською діяльністю, до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, а також керівників правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території юрисдикції сільської ради, здійснити певні дії, вжити заходів чи дати офіційне роз’яснення з питань, віднесених до їх компетенції. Депутатські звернення реєструються як вхідна кореспонденція у апараті ради, який надсилає їх адресату та здійснює контроль за їх виконанням.

10.2. Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та їх посадові особи, а також керівники правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території сільської ради, до яких звернувся депутат, зобов’язані у десятиденний термін розглянути порушене ним питання та надати йому відповідь, а в разі необхідності додаткового вивчення чи перевірки дати йому відповідь не пізніше, як у місячний термін. Відповідь подається через апарат сільської ради або депутату в індивідуальному порядку.

10.3. Якщо депутатське звернення з об’єктивних причин не може бути розглянуто у встановлений термін, депутату сільської ради зобов'язані письмово повідомити про це з обґрунтуванням мотивів необхідності продовження строку розгляду.

10.4. Депутат сільської ради може взяти участь у розгляді свого звернення. Про час та місце розгляду звернення місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та їх посадові особи, керівники підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території відповідної ради, повинні повідомити депутата завчасно, але не пізніш як за п’ять календарних днів.

10.5. Якщо депутат сільської ради не задоволений результатами розгляду свого звернення або якщо місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та їх посадові особи, керівники підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території відповідної ради, ухиляються від вирішення порушеного у зверненні питання у встановлений строк, він має право внести депутатський запит відповідно до ст.22 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад».

 

Стаття 11. Депутатський запит та порядок його розгляду

11.1. Депутатський запит – це підтримана радою вимога депутата сільської ради до посадових осіб ради і її органів, сільського голови, керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, які розташовані або зареєстровані на відповідній території.

11.2. Депутатський запит може бути внесений депутатом сільської ради або групою депутатів попередньо або на пленарному засіданні ради у письмовій чи усній формі з підготовленим проектом рішення з порушеного питання.

11.3. На одному пленарному засіданні може бути оголошено не більше одного депутатського запиту одного депутата з одного і того ж самого питання. Запит підлягає включенню до порядку денного пленарного засідання ради.

11.4. Рішення про направлення депутатського запиту приймається більшістю депутатів, присутніх на пленарному засіданні.

11.5. Орган або посадова особа, до яких звернуто депутатський запит, зобов'язані у встановлений радою строк дати офіційну письмову відповідь на нього відповідній раді та депутату сільської ради. Якщо запит з об'єктивних причин не може бути розглянуто у встановлений радою строк, то орган або посадова особа зобов'язані письмово повідомити раді та депутату, який вніс запит, і запропонувати інший строк, який не повинен перевищувати один місяць з дня одержання запиту. Відповідь на запит у разі необхідності розглядається на пленарному засіданні ради.

11.6. Депутат сільської ради має право на пленарному засіданні дати оцінку відповіді на свій депутатський запит. За результатами відповіді на депутатський запит може бути проведено обговорення, якщо на цьому наполягає не менше 1/4 присутніх на пленарному засіданні депутатів сільської ради, що визначається шляхом голосування. Посадових осіб, до яких звернуто запит, своєчасно інформують про дату та час обговорення відповіді на запит. Вони або уповноважені ними особи мають право бути присутніми на цьому пленарному засіданні ради під час розгляду відповідного запиту. За результатами розгляду відповіді на депутатський запит рада приймає відповідне рішення.

Стаття 12. Депутатське запитання

12.1. Депутатське запитання - це засіб одержання депутатом сільської ради інформації або роз'яснення з тієї чи іншої проблеми. Відповідь на запитання може бути оголошена на сесії ради або подана депутату сільської ради в індивідуальному порядку. Запитання не включається до порядку денного сесії, не обговорюється і рішення по ньому не приймається.

12.2. Депутат має право звернутись із запитанням до посадових осіб ради і її органів, сільського голови, керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, які розташовані або зареєстровані на відповідній території.

12.3. У разі неможливості негайно отримати відповідь на депутатське запитання, подане на пленарному засіданні, про що зазначає особа, до якої депутат звернувся із запитанням, депутат викладає письмово своє запитання та передає у апарат ради, який узагальнює письмові запитання, що надійшли під час пленарного засідання, та направляє їх відповідним особам, які у місячний термін повинні надати депутатам письмові відповіді через апарат ради або в індивідуальному порядку.

Стаття 13. Депутатські групи

13.1. Для формування спільних позицій, концепцій, поглядів з питань, що розглядаються сільською радою або входять до сфери її компетенції та спільної роботи по виконанню депутатських повноважень, депутати можуть за власною згодою створювати депутатські групи у порядку, передбаченому ст.26 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад». Депутатські групи можуть утворюватися на визначений ними період, але не більше ніж на строк повноважень ради.

13.2. Депутатська група складається не менш, як з п’яти депутатів. Депутатські групи створюються на зборах депутатів, на яких обирається голова (співголови) групи, який організовує її роботу та представляє групу у відносинах з посадовими особами та органами місцевого самоврядування, іншими групами, постійними комісіями та засобами масової інформації. Порядок роботи депутатської групи, умови вступу до неї, виходу або виключення визначаються самою групою. На прохання депутатської групи місця для її членів в залі засідань відводяться поруч.

13.3. Реєстрація депутатської групи відбувається на черговому пленарному засіданні, на якому керівник групи інформує сільську раду про створення та склад такої групи шляхом подання відповідного письмового повідомлення, яке оголошується на сесії та заноситься до протоколу сесії.

13.4. Депутатські групи мають права, визначені ст.28 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», а саме:

13.4.1. на пропорційне представництво в постійних та тимчасових комісіях ради;

13.4.2. попередньо обговорювати кандидатури посадових осіб, яких обирає, призначає чи затверджує рада;

13.4.3 на гарантований виступ свого представника на пленарному засіданні з кожного питання порядку денного сесії ради;

13.4.4 об’єднувати зусилля з іншими групами, фракціями для створення більшості в раді чи опозиції.

13.5. Додатково депутатські групи мають такі права:

13.5.1. вимагати перерви в пленарному засіданні перед голосуванням до 15 хвилин;

13.5.2. попередньо розглядати проекти рішень;

13.5.3. надавати свої письмові пропозиції щодо розглянутих питань для обговорення на сесії сільської ради.

13.6. Діяльність депутатських груп припиняється у порядку, передбаченому ст.26 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад».

Стаття 14. Депутатські фракції

14.1. Депутати сільської ради на основі єдності поглядів або партійного членства можуть об'єднуватися у депутатські фракції з чисельністю її членів не менше чотирьох. До складу депутатських фракцій можуть входити депутати сільської ради, які підтримують політичну спрямованість фракцій. Депутатські фракції можуть утворюватися на визначений ними період, але не більше ніж на строк повноважень ради.

14.2. Порядок вступу до фракції та виходу з неї визначається самою фракцією. Депутат сільської ради може входити до складу лише однієї фракції. Об’єднання депутатів у фракцію відбувається на зборах депутатів, про що складається відповідна заява. Заява підписується всіма членами фракції та обраним на зборах фракції керівником і подається головуючому на пленарному засіданні. Рішення про об'єднання депутатів у фракцію доводиться до відома депутатів сільської ради головуючим на пленарному засіданні ради.

14.3. Організація діяльності депутатських фракцій покладається на керівників фракцій, технічне забезпечення – на апарат ради.

14.4. Депутатські фракції мають права, визначені ст.28 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», а саме:

14.4.1. на пропорційне представництво в постійних та тимчасових комісіях ради;

14.4.2. попередньо обговорювати кандидатури посадових осіб, яких обирає, призначає чи затверджує рада;

14.4.3 на гарантований виступ свого представника на пленарному засіданні з кожного питання порядку денного сесії ради;

14.4.4 об’єднувати зусилля з іншими групами, фракціями для створення більшості в раді чи опозиції.

14.5. Додатково депутатські фракції мають такі права:

14.5.1.перед прийняттям рішення оголошувати в пленарному засіданні перерву до 15 хв., але не більше одного разу з одного і того ж питання;

14.5.2. публікувати свої матеріали в засобах масової інформації, засновником або співзасновником яких є сільська рада;

14.5.3. попередньо розглядати проекти рішень;

14.5.4. надавати свої письмові пропозиції щодо розглянутих питань для обговорення на сесії сільської ради.

14.6. Діяльність депутатської фракції припиняється у наступних випадках: - за рішенням самої фракції; - коли кількість депутатів, що входять до фракції, менша ніж чотири; - після закінчення строку, на який депутати об'єдналися в депутатську фракцію, або строку повноважень ради.

14.7. Депутатські фракції зобов’язані не рідше одного разу на рік звітувати про свою роботу перед виборцями.

Стаття 15. Доручення виборців

15.1. Виборці можуть давати депутатам сільської ради доручення на зборах під час їхніх звітів чи зустрічей з питань, що випливають з потреб відповідних виборчих округів або територіальної громади в цілому. Доручення виборців депутатам має бути підтримане більшістю учасників зборів.

15.2. Доручення виборців не повинні суперечити законодавству України, а їх виконання має належати до відання сільської ради та її органів.

15.3. Доручення виборців, виконання яких потребує прийняття сільською радою або її виконавчим органом рішення, фінансових або інших матеріальних витрат, доводяться депутатом сільської ради до відома сільської ради або її органів через апарат ради.

15.4. Сільська рада та її органи аналізують доручення виборців, дані депутатам сільської ради та з урахуванням матеріальних, в тому числі і фінансових, можливостей приймають відповідні рішення щодо їх реалізації. Кошти передбачаються бюджетом міста в межах асигнувань поточного фінансового року. Рішення з цих питань апаратом ради доводяться до відома депутатів сільської ради та територіальної громади.

15.5. Доручення виборців враховуються при розробці планів і програм економічного та соціального розвитку міста, місцевих економічних програм, складанні бюджету, а також при підготовці рішень з інших питань.

15.6. Депутат сільської ради бере участь в організації виконання доручень виборців як одноособово, так і в складі постійних і тимчасових комісій ради або в складі утвореної з цією метою депутатської групи, може залучати до їх виконання органи самоорганізації населення, а також виборців.

15.7. Контроль за виконанням доручень виборців здійснюється апаратом ради та депутатами сільської ради. Органи, які в межах своїх повноважень забезпечують реалізацію доручень виборців, один раз на рік інформують сільську раду про хід їх виконання.

15.8. Депутат сільської ради періодично інформує виборців про результати розгляду радою та її виконавчими органами доручень виборців та особисту участь в організації їх виконання.

15.9. На основі доручень виборців виконавчими органами сільської ради формується та вноситься на розгляд сільської ради проект рішення щодо затвердження переліків робіт по кожному виборчому округу, які мають бути виконані протягом терміну повноважень сільської ради.

15.10. Під час підготовки бюджету сільської ради на відповідний рік можуть бути передбачені кошти на проведення невідкладних робіт по виборчих округах.

Стаття 16. Звіти депутатів перед виборцями та зустрічі з ними

16.1. Депутат сільської ради періодично, але не рідше одного разу на рік, звітує про свою роботу перед виборцями відповідного виборчого округу, територіальною громадою, об'єднаннями громадян, а також в будь-який час на вимогу зборів виборців за місцем проживання, трудової діяльності або навчання, а також органів самоорганізації населення. Звіт депутата перед виборцями має відповідати вимогам ст.16 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад».

16.2. Графік проведення звітів депутатів сільської ради складається апаратом ради за погодженням з депутатами. Дозволяється проведення звітів одразу по кількох виборчих округах.

16.3. Підготовку та проведення звітів депутатів, у тому числі надання приміщення, забезпечує секретар сільської ради та апарат ради.

16.4. Дата проведення звітів депутатів доводиться до відома громадян не пізніше, ніж за 14 днів до їх проведення через засоби масової інформації

16.5. Під час звітів депутатів сільської ради можуть брати участь посадові особи виконавчих органів сільської ради та комунальних підприємств.

16.6. Апарат ради подає на розгляд виконавчих органів сільської ради перелік пропозицій, які внесені виборцями під час звітів депутатів сільської ради. Пропозиції обов'язково розглядаються виконавчими органами у двотижневий термін після подання та визначається можливість їх виконання. Під час розгляду пропозицій може бути присутнім депутат сільської ради по відповідному виборчому округу.

16.7. Результати розгляду пропозицій виконавчими органами повертаються в апарат ради, який ставить до відома депутата сільської ради.

16.8. За письмовим поданням депутата сільської ради пропозиції, внесені виборцями під час їх звітів, розглядаються виконавчим комітетом на його засіданні або на сесії сільської ради.

16.9. Апарат ради своєчасно забезпечує депутатів довідковими та інформаційними матеріалами, необхідними для звіту.

Стаття 17. Звіти депутатських фракцій

17.1. Строки проведення звітів депутатських фракцій визначаються фракцією на її засіданні. Не пізніш, як за сім днів, фракція повідомляє виборців про час і місце проведення звіту через офіційний сайт сільської ради та інші засоби масової інформації.

17.2. Звіт депутатської фракції повинен містити відомості про її діяльність у сільській раді та її органах, а також про виконання передвиборних програм партій та виборчих блоків, депутати яких створили депутатську фракцію.

17.3. Виконавчі органи сільської ради, їх посадові особи, керівники підприємств, установ і організацій комунальної форми власності зобов’язані сприяти депутатським фракціям в організації їх звітів перед виборцями шляхом надання необхідних інформаційних та інших довідкових матеріалів.

17.4. Забезпечення приміщеннями, крім об’єктів комунальної власності, та інші витрати, пов’язані з проведенням звітів депутатських фракцій перед виборцями, здійснюється за рахунок відповідних фракцій.

17.5. Депутатська фракція через апарат ради подає до сільської ради, виконавчого комітету та інших виконавчих органів ради письмову інформацію про зауваження і пропозиції, висловлені виборцями на адресу ради та її органів під час звіту. Такі зауваження і пропозиції мають бути розглянуті сільською радою, виконавчим комітетом та виконавчими органами сільської ради під час підготовки відповідних рішень.

Глава 2.2. ПОСАДОВІ ОСОБИ

Стаття 18. Сільський голова

18.1. Сільський голова є головною посадовою особою Слобідсько-Кульчієвецької сільської територіальної громади, та вважається головною особою органу місцевого самоврядування в Україні. Він організує роботу сільської ради та її органів. Сільський голова очолює виконавчий комітет сільської ради та головує на сесіях ради.

18.2. Сільський голова обирається виборцями сільської територіальної громади на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування на строк, визначений Конституцією України, в порядку, визначеному законом, і здійснює свої повноваження на постійній основі.

18.3. Сільський голова не може бути депутатом будь-якої ради, суміщати свою службову діяльність з іншою посадою (крім викладацької, наукової та творчої роботи у позаробочий час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток. На сільського голову поширюються повноваження та гарантії депутатів рад, якщо інше не встановлено Законом. Сільський голова не може бути членом депутатських груп та фракцій.

18.4. Повноваження сільського голови починаються з моменту оголошення сільською виборчою комісією на пленарному засіданні ради рішення про його обрання. Повноваження сільського голови закінчуються в день відкриття першої сесії сільської ради, обраної на наступних чергових виборах, або, якщо рада не обрана, з моменту вступу на цю посаду іншої особи, обраної на наступних виборах, крім випадків дострокового припинення його повноважень відповідно до ч.1 та ч.2 ст.79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

18.5. Після оголошення сільською територіальної виборчої комісії про його обрання сільський голова складає присягу, яку особисто оголошує з трибуни. Складання присяги підтверджується підписом сільського голови під текстом присяги, який зберігається у відділі кадрової роботи та з питань служби в органах місцевого самоврядування до закінчення терміну його повноважень.

18.6. Повноваження і обов'язки сільського голови визначаються законами України,  цим Регламентом та іншими нормативно-правовими актами.

18.7. При здійсненні наданих повноважень сільський голова є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою, відповідальним – перед відповідною радою, а з питань здійснення виконавчими органами ради повноважень органів виконавчої влади - також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

18.8. Сільський голова не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед територіальною громадою на відкритій зустрічі з громадянами. Інформація про проведення зустрічі розміщується на офіційному сайті сільської ради, у засобах масової інформації не пізніше ніж за 7 днів до проведення заходу.

 

Стаття 19. Секретар сільської ради

19.1. Секретар сільської ради обирається за пропозицією сільського голови сільською радою з числа її депутатів та працює в раді на постійній основі. Пропозиція щодо кандидатури секретаря ради може вноситися на розгляд ради не менш як половиною депутатів від загального складу ради у випадках, передбачених ст.50 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

19.2. Секретар сільської ради не може суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю.

19.3. Обрання секретаря сільської ради відбувається за наступною процедурою: - кандидатура на посаду секретаря ради вноситься сільським головою або за пропозицією не менш як половиною депутатів від загального складу ради (у випадках, передбачених законом) на пленарному засіданні сільської ради, ознайомлюючи депутатів із автобіографічними відомостями кандидата; - кандидату на посаду секретаря ради надається можливість до голосування виступити на пленарному засіданні сільської ради; - після виступу кандидата на посаду секретаря сільської ради сільський голова оголошує обговорення кандидатури, під час якого депутати сільської ради можуть задавати запитання у письмовій та усній формах, висловлювати свою точку зору, агітувати «за» чи «проти» ,чи «утримались» висунутої кандидатури; - після обговорення відбувається голосування по кандидатурі на посаду секретаря сільської ради, яке проводиться лічильною комісією таємно бюлетенями у порядку, визначеному цим Регламентом.

19.4. Обговорення кандидатури на посаду секретаря сільської ради, за рішенням сільської ради, може відбуватись на засіданнях депутатських фракцій та депутатських груп або безпосередньо на пленарному засіданні сільської ради.

19.5. Час на виступ кандидата на посаду секретаря сільської ради та на обговорення його кандидатури визначає сесія сільської ради.

19.6. Секретар ради вважається обраним, якщо за нього проголосувало більше половини депутатів від загального складу ради.

19.7. Про обрання секретаря ради сільська рада приймає відповідне рішення.

19.8. Повноваження і обов'язки секретаря сільської ради визначаються законами України, Статутом територіальної громади та іншими нормативно-правовими актами. Секретар сільської ради виконує інші обов'язки, покладені на нього сільською радою та сільським головою.

19.9.  Секретар сільської ради:

19.9.1. Скликає сесії ради, повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії ради, питання, які передбачається внести на розгляд ради;

19.9.2. організує підготовку сесій ради, питань, що вносяться на розгляд ради, забезпечує оприлюднення проектів рішень ради відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" та інших законів.

19.9.3.  забезпечує своєчасне доведення рішень ради до виконавців і населення, організує контроль за їх виконанням, забезпечує оприлюднення рішень ради відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації", забезпечує офіційне оприлюднення рішень ради, які відповідно до закону є регуляторними актами, а також документів, підготовлених у процесі здійснення радою регуляторної діяльності, та інформації про здійснення радою регуляторної діяльності;

19.9.4. за дорученням сільського голови координує діяльність постійних та інших комісій ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій;

19.9.5. сприяє депутатам при здійсненні ними депутатських повноважень та слідкує за дотриманням основних гарантій депутатської діяльності.

19.9.6. забезпечує зберігання у відповідних органах місцевого самоврядування офіційних документів, пов'язаних з місцевим самоврядуванням відповідної територіальної громади, забезпечує доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому порядку;

19.9.7. вирішує за дорученням сільського голови або відповідної ради інші питання, пов'язані з діяльністю ради та її органів.

19.9.8. Секретар сільської ради може за рішенням ради одночасно здійснювати повноваження секретаря виконавчого комітету відповідної ради

19.9.9. Повноваження секретаря сільської ради можуть бути достроково припинені за рішенням сільської ради.

Глава 2.3 ОРГАНИ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

Стаття 20. Постійні комісії сільської ради

20.1. Повноваження постійних комісій, порядок їх утворення і діяльності визначаються законами України, цим Регламентом та Положенням про постійні комісії, яке затверджується радою. Постійні комісії обираються радою з числа її депутатів на строк повноважень ради, підзвітні та відповідальні перед нею. Чисельний склад постійних комісій визначається радою. Пропозиції по кількості постійних комісій, їх назвах, кандидатурах можуть надавати сільському голові секретар ради, депутати сільської ради та депутатські фракції. На пленарному засіданні пропозиції щодо цих питань вносить сільський голова.

20.2. Перелік постійних комісій визначається наступний:

- Постійна комісія з питань регламенту, прав людини, законності, депутатської діяльності та етики, врегулювання конфлікту інтересів.

- Постійна комісія з питань освіти, культури, охорони здоров’я, молоді, спорту та соціального захисту населення;

- Постійна комісія з питань фінансів, планування бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій;

- Постійна комісія з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, житлово-комунального господарства, комунальної власності, благоустрою та транспорту.

У разі необхідності протягом всього періоду скликання можуть бути створені нові постійні комісії, ліквідовані або реорганізовані раніше створені, змінений їх кількісний склад.

20.3. Постійні комісії обираються радою у складі голови комісії та її членів, при цьому враховуються пропозиції депутатських груп та фракцій. Всі інші питання структури комісії вирішуються відповідною комісією, у тому числі обрання заступника голови комісії та її секретаря.

20.4. Рішення про обрання голови комісії приймається відкритим голосуванням більшістю від загального складу ради за пропозицією сільського голови.

20.5. Депутат може входити до складу тільки однієї постійної комісії, але має право брати участь у засіданні будь-якої комісії ради з правом дорадчого голосу.

20.6. Голова постійної комісії може бути відкликаний радою. Пропозиції про відкликання голови комісії вносяться сільським головою, за рішенням відповідної постійної комісії або не менш як третиною депутатів від загального складу ради, а також особисто головою комісії, згідно з його письмовою заявою. Про відкликання голови комісії рада приймає відповідне рішення.

20.7. Організація роботи постійної комісії покладається на голову комісії. Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими державними органами, політичними та громадськими організаціями, підприємствами, громадянами, організовує роботу щодо виконання рекомендацій та висновків комісії. У разі відсутності голови комісії його функції здійснює заступник голови або секретар комісії.

20.8. Основною формою роботи комісій є засідання. Вони скликаються в міру необхідності і є повноважними, якщо в них бере участь не менше половини депутатів від загального складу комісії. На засідання комісії можуть запрошуватись представники засобів масової інформації. Засідання постійних комісій ведуться відкрито.

20.9. Засідання комісії оформляються протоколами, у яких зазначається: - дата і місце проведення засідання; - прізвище та ініціали головуючого на засіданні, список членів комісії присутніх та відсутніх на засіданні, список присутніх депутатів сільської ради та інших запрошених; - порядок денний засідання; - розглянуті питання порядку денного, список депутатів, а також запрошених осіб, які виступили під час обговорення; - результати голосування з питань порядку денного; - прийняті рекомендації, висновки.

20.10. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації постійної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності – заступником голови або секретарем комісії. У разі, коли голоси під час голосування розділились порівну, прийнятим вважається висновок або рекомендація, за яку проголосував головуючий на засіданні. Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії.

20.11. Рекомендації постійних комісій підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк.

20.12. Комісія для вивчення питань може утворювати підготовчі комісії і робочі групи із залученням спеціалістів, представників громадськості.

20.13. За дорученням ради або за власною ініціативою можуть проводитися спільні засідання двох або більше постійних комісій. У цих випадках головуючий на засіданні визначається за взаємним погодженням постійних комісій. Прийнятими на спільному засіданні постійних комісій вважаються висновки і рекомендації, за які проголосувала більшість депутатів від загального складу цих постійних комісій. Висновки і рекомендації, прийняті на спільному засіданні постійних комісій, підписуються головами постійних комісій, а в разі їх відсутності – заступниками голів або секретарями постійних комісій. Протоколи спільних засідань постійних комісій підписуються головами і секретарями постійних комісій.

20.14. Організаційно-технічне та матеріальне забезпечення діяльності комісій здійснює апарат ради.

20.15. Депутати працюють у постійних комісіях на громадських засадах.

20.16. Апарат ради інформує про час, дату та місце проведення засідання постійної комісії на офіційному сайті сільської ради або інформаційному стенді ради.

Стаття 21. Тимчасові контрольні комісії сільської ради

21.1. Тимчасові контрольні комісії сільської ради є органами ради, які обираються з числа її депутатів для здійснення контролю з конкретно визначених радою питань, що належать до повноважень сільської ради. Контрольні комісії подають звіти і пропозиції на розгляд ради.

21.2. Рішення про створення тимчасової контрольної комісії ради, її назву та завдання, персональний склад комісії та її голову вважається прийнятим, якщо за це проголосувало не менше однієї третини депутатів від загального складу ради. При затвердженні персонального складу комісії враховуються пропозиції депутатських груп та фракцій.

21.3. Робота тимчасових контрольних комісій ради проводиться, як правило, на закритих засіданнях. Депутати, які входять до складу тимчасових контрольних комісій та залучені комісією для участі в її роботі спеціалісти, експерти, інші особи не повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв'язку з її роботою.

21.4. Повноваження тимчасової контрольної комісії ради припиняються з моменту прийняття радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії, а також у разі припинення повноважень ради, яка створила цю комісію.

21.5. Звіти і пропозиції тимчасової контрольної комісії ради підписуються усіма членами комісії, присутніми на її засіданні. У разі незгоди члена комісії з пропозицією комісії, він має право подати окрему думку письмово, яка додається до матеріалів комісії на пленарному засіданні сесії сільської ради.

Стаття 22. Лічильна комісія

22.1. Лічильна комісія сільської ради утворюються на пленарному засіданні на термін повноважень сільської ради.

22.2. Лічильна комісія обирається сільською  радою з числа депутатів сільської ради на підставі пропорційного представництва від різних партій шляхом відкритого голосування без обговорення.

22.3. Лічильна комісія обирає зі свого складу голову, заступника голови і секретаря. Засідання Лічильної комісії проводиться виключно гласно і відкрито.

22.4. До складу лічильної комісії не може входити депутат сільської ради , щодо якого : поставлено на голосування питання щодо дострокового припинення повноважень, вирішується питання про обрання на посаду ( звільнення з посади) в органі місцевого самоврядування або установі чи організації; вирішується питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності.

22.5. Лічильна комісія здійснює підрахунок голосів при прийнятті рішень відкритим голосуванням шляхом підняття руки, або шляхом поіменного голосування.

22.4. При проведенні таємного голосування лічильна комісія організовує проведення голосування бюлетенями. Голова лічильної комісії перед голосуванням представляє депутатам форму бюлетеня, його зміст і роз’яснює порядок його заповнення. Лічильна комісія самостійно здійснює підрахунок голосів, оформляє відповідні протоколи та оголошує результати голосування на пленарному засіданні сільської ради.  

Стаття 23. Виконавчі органи ради

23.1. За пропозицією сільського голови рада затверджує структуру виконавчих органів ради, загальну чисельність апарату ради та її виконавчих органів, витрати на їх утримання. За поданням сільського голови можуть утворюватись й інші виконавчі органи ради.

23.2. Виконавчі органи ради (виконавчий комітет, департаменти, управління, відділи, сектори та інші створювані радою виконавчі органи) створюються радою відповідно для здійснення виконавчих функцій і повноважень місцевого самоврядування у межах, визначених чинним законодавством України.

23.3. Виключною компетенцією ради є утворення виконавчого комітету ради, визначення його чисельності, затвердження персонального складу, внесення змін до складу виконавчого комітету та його розпуск у встановленому законами України порядку.

23.4. Виконавчі органи ради підзвітні і підконтрольні раді та сільському голові, здійснюють повноваження, які визначені чинним законодавством України та окремим рішенням про розмежування повноважень між виконавчими органами ради.

РОЗДІЛ 3. СЕСІЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

Стаття 24. Порядок скликання першої сесії ради

24.1. Перша сесія новообраної сільської ради скликається відповідною територіальною виборчою комісією не пізніше як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів ради в кількості, яка забезпечує повноважність складу сільської  ради. Перше пленарне засідання першої сесії відкриває голова зазначеної територіальної виборчої комісії, який інформує раду про підсумки виборів депутатів, а також про підсумки виборів сільського  голови. З моменту визнання повноважень депутатів ради нового скликання та новообраного сільського  голови головує на пленарних засіданнях ради першої сесії новообраний голова.

24.2. У разі якщо на час проведення першої сесії  сільський  голова не обраний, про що на сесії ради інформує голова територіальної виборчої комісії, рада обирає тимчасову президію з числа депутатів ради в кількості трьох – п`яти осіб. Члени тимчасової президії почергово головують на пленарних засіданнях ради до обрання секретаря ради. З часу обрання секретаря ради він головує на пленарних засіданнях ради.

Стаття 25. Порядок денний першої сесії  сільської  ради.

25.1. До порядку денного першої сесії сільської ради мають бути включені такі питання:

1.Про підсумки виборів, визнання повноважень та реєстрацію депутатів сільської ради та  сільського голови .

2.Про обрання лічильної комісії

3. Про обрання секретаря сільської ради

4.Про здійснення секретарем сільської ради повноважень секретаря виконавчого комітету сільської ради

5.Про утворення постійних комісій сільської ради, затвердження їх складу, обрання голів комісій

6.Про виконавчий комітет сільської ради

7.Про присвоєння рангу посадової особи місцевого самоврядування сільському голові.

8.Про встановлення надбавок та преміювання сільського голови

9.Про затвердження структури сільської ради, загальної чисельності апарату та її виконавчих органів

25.2 До порядку денного першої сесії можуть бути включені інші питання, які потребують обговорення і затвердження.

25.3. Перша сесія у разі необхідності може складатися з двох пленарних засідань Ради.

25.4 Перша сесія сільської ради проводиться у відповідності до вимог п.2 ст.46 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”. Для підготовки першої сесії сільської ради нового скликання новообраний сільський голова скликає робочу групу, до якої включаються голова відповідної територіальної виборчої комісії, секретар сільської ради попереднього скликання, новообрані депутати сільської ради, працівники апарату сільської ради.

Стаття 26. Форми роботи сільської ради.

26.1. Сільська рада проводить свою роботу сесійно. Кожне пленарне та позачергове засідання ради починається і завершується виконанням у залі, де вони проводяться, Державного Гімну України. Сесія складається з пленарних та позачергових засідань ради, а також засідань постійних комісій. Постійна комісія або робоча група сільської ради може проводити своє засідання у перервах пленарного засідання сільської ради у тих випадках, коли питання визначено невідкладним.

Стаття 27. Порядок скликання сесії сільської ради

27.1. Сесія сільської ради, окрім першої, складається сільським  головою.

27.2. Сесія сільської ради складається в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал, а з питань відведення земельних ділянок та надання документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності – не рідше ніж один раз на місяць.

27.3. У разі немотивованої відмови  сільського голови або неможливості його скликати сесію сільської ради вона скликається секретарем сільської ради.

У цих випадках сесія  сільської ради скликається:

1) якщо сесія не складається  сільським головою у строки, передбачені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

2) якщо  сільський голова без поважних причин не скликав сесію у двотижневий строк після настання умов, передбачених ч.7 ст. 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

27.4.  Сесія сільської  ради повинна бути також скликана за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального складу сільської ради.

27.5. У разі якщо сільський голова у двотижневий строк не скликає сесію на вимогу, сесія може бути скликана депутатами сільської ради, які становлять не менш як одну третину складу ради.

27.6.  Рішення про скликання засідання пленарної сесії  сільської ради  доводиться до відома депутатів і населення не пізніш як за 10 днів до сесії, рішення про скликання позачергової сесії  сільської ради  доводиться до відома депутатів і населення не пізніш як за 5 днів до сесії,  а у виняткових випадках - не пізніш як за день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд сільської  ради.

27.7. Сесію сільської ради відкриває і веде сільський голова, а у окремих випадках – секретар сільської  ради, за дорученням сільського голови.  За дорученням групи депутатів, з ініціативи якої скликана сесія, сесію веде за рішенням сільської ради - один з депутатів сільської ради.

27.8.  Сесія ради є повноважною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу сільської  ради (14 депутатів).

27.9. Пропозиції щодо питань на розгляд ради можуть вноситися сільським головою, постійними комісіями, депутатами, виконавчим комітетом ради, головою місцевої державної адміністрації, головою районної, обласної ради, загальними зборами громадян. Пропозиції щодо прийняття рішень, які відповідно до закону є регуляторними актами, вносяться з урахуванням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

27.10. Протоколи сесій сільської ради, прийняті нею рішення підписуються особисто сільським  головою, у разі його відсутності - секретарем сільської  ради, а у випадку, передбаченому 27.7 Регламенту, - депутатом ради, який за дорученням депутатів головував на її засіданні.

27.11. Сесії ради проводяться гласно із забезпеченням права кожного бути присутнім на них, крім випадків, передбачених законодавством. Порядок доступу до засідань визначається радою відповідно до закону.

 

Стаття 28. Порядок денний сесії

28.1. Порядок денний сесії сільської ради формується сільським головою.

28.2. Пропозиції щодо питань на розгляд ради вносяться:

1. сільським головою;

2. постійними комісіями сільської ради;

3. депутатами;

4. виконавчим комітетом сільської ради;

5. загальними зборами громадян.

28.3. Проекти рішень з питань, що вносяться постійними комісіями ради, подаються у апарат ради та підтверджуються протоколом засідання відповідної комісії, в якому зазначається доповідач з даного питання. Члени комісії, які мають окрему думку щодо розглянутих проектів рішень, мають право подати її в письмовому вигляді із відповідним обґрунтуванням, що зазначається в протоколі засідання комісії.

28.4. Проекти рішень з питань, що вносяться депутатом сільської ради, подаються в апарат ради за підписом депутата, який і є доповідачем з цього питання. Пропозиції щодо питань на розгляд ради, внесені депутатами сільської ради на засіданнях сесій сільської ради, постійних комісій,  фіксуються у відповідному протоколі і не потребують додаткового письмового подання.

28.5. Проекти рішень з питань, що вносяться виконавчим комітетом, і які подаються в апарат ради, мають містити пропозицію сільської раді про внесення цього питання на розгляд сільської ради.

28.6. Проекти рішень, що вносяться загальними зборами громадян, подаються в апарат ради у порядку, визначеному Статутом.

28.7. Проекти рішень сільської ради реєструються у апараті ради із зазначенням дати подання проекту.

28.8. Проект порядку денного оголошується головуючим на початку пленарного засідання ради, він приймається за основу більшістю від присутніх на пленарному засіданні депутатів.

28.9. Зміни та доповнення до проекту порядку денного ставляться головуючим на голосування у порядку їх надходження. Питання, яке пройшло процедуру оприлюднення, відповідно до ст.15 Закону України «Про доступ до публічної інформації» вважається включеним до порядку денного, якщо за нього проголосувало більше половини депутатів, присутніх на пленарному засіданні ради. Одне і те ж питання може бути внесено до порядку денного не більше двох разів протягом календарного року. Послідовність розгляду питань порядку денного може бути змінено, після цього порядок денний приймається в цілому більшістю депутатів, присутніх на пленарному засіданні. В разі неприйняття порядку денного в цілому, головуючий проводить голосування по кожному пункту окремо. Питання вважається виключеним з порядку денного, якщо за це проголосувало більше половини депутатів, присутніх на пленарному засіданні ради.

28.10. Проект рішення може бути включений до порядку денного сесії без процедури оприлюднення у виняткових випадках, коли виникає необхідність прийняття рішень, пов’язаних із проведенням заходів, передбачених законодавством про надзвичайні ситуації природного, техногенного чи іншого характеру та інших невідкладних питань, що стосуються забезпечення життєдіяльності громади. В такому випадку проект рішення погоджується з профільним виконавчим органом сільської ради і юридичним відділом та розглядається постійними комісіями сільської ради спільно у залі під час проведення пленарного засідання або у перерві пленарного засідання, про що приймається рішення як з процедурного питання.

28.11. До проектів рішень додають:

28.11.1. пояснювальну записку по суті питання із зазначенням дати оприлюднення проекту рішення (за потреби);

28.11.2. додатки, якщо такі потрібні;

28.11.3. інформацію про доповідача та співдоповідачів (зазначається в порядку денному);

28.11.4. список запрошених (за наявності);

28.11.5 перелік суб'єктів, яким необхідно надіслати прийняті рішення (за наявності таких).

28.12. Проекти рішень, які пройшли процедуру оприлюднення, відповідно до статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації» і пропонуються для розгляду на сесії сільської ради виконавчим комітетом, сільським головою, подаються особами, відповідальними за підготовку питання в друкованому та в електронному вигляді у апарат ради не пізніш, як за 10 днів до початку сесії, попередньо погоджені відповідними особами, секретарем сільської ради і завідуючим юридичним відділом. При наявності пропозицій та зауважень, проекти рішень з питань, які віднесені до виключної компетенції сільської ради, обов’язково вносяться на розгляд сільської ради для прийняття відповідного рішення. Проекти рішень, які пройшли процедуру оприлюднення, відповідно до статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації» і пропонуються для розгляду депутатами, постійними комісіями, погоджуються відповідним профільним виконавчим органом сільської ради і юридичним відділом. Проекти рішень, які пропонуються для розгляду депутатами, постійними комісіями з питань, які впливають на дохідну та витратну частини бюджету, попередньо узгоджуються з фінансовим управлінням та розглядаються на засіданнях постійних комісій.

28.13. Термін перебування проекту рішення сільської ради на погодженні у профільному виконавчому органі сільської ради та у юридичному відділі не повинен перевищувати п’яти робочих днів. За результатами правової експертизи у разі невідповідності проекту рішення законодавству та якщо внесені до нього юридичним відділом зауваження не враховано, відділ, не візуючи проект, подає письмовий висновок з пропозиціями щодо можливих шляхів доопрацювання проекту. Проект рішення сільської ради із зауваженнями підлягає обговоренню у відповідного заступника міського голови, за участі розробників та посадових осіб, які виклали свої зауваження, після чого обов’язково вноситься на розгляд сільської ради.

28.14. Більшістю голосів депутатів від загального складу ради (не менше 14 ) сільська рада може прийняти вмотивоване рішення про перенесення розгляду питання, затвердженого порядку денного сесії на наступну чергову сесію; таке рішення може прийматися не більше одного разу щодо одного і того ж питання порядку денного. Прийняття рішення з питань бюджету, внесене сільським головою чи виконавчим комітетом, не може переноситися на наступну сесію, якщо це, за висновком сільського голови чи виконавчого комітету, призведе до перешкод в бюджетному регулюванні.

28.15. До проекту рішення, в якому йдеться про внесення змін чи доповнень до раніше прийнятих рішень сільської ради, суб'єкти подання подають порівняльну таблицю з викладенням тексту рішення (його структурних частин), який підлягає зміні чи доповненню».

28.16. Якщо зміни, що вносяться до документа, за обсягом займають більшу частину тексту або істотно впливають на його зміст, необхідно викласти рішення у новій редакції.

Стаття 29. Підготовка проектів регуляторних актів.

29.1. Планування діяльності сільської ради з підготовки проектів регуляторних актів на наступний рік здійснюється в рамках підготовки та затвердження її планів роботи, але не пізніше 15 грудня. Плани роботи сільської ради оприлюднюються шляхом розміщення на офіційному сайті сільської ради не пізніше, як у п’ятиденний строк після їх прийняття та підписання.

29.2. Особливості діяльності сільської ради з підготовки, прийняття та відстеження результативності регуляторних актів визначаються Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

29.3. З метою забезпечення підготовки експертних висновків щодо регуляторного впливу, внесених до порядку денного сесії проектів регуляторних актів, відповідальна за реалізацію державної регуляторної політики постійна комісія сільської ради з питань регламенту, депутатської діяльності та етики, прав людини, законності, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, зв’язків з виконавчими структурами, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян та засобами масової інформації створює на громадських засадах підготовчі комісії чи робочі групи із залученням представників громадськості, вчених і спеціалістів або звертається з відповідним зверненням до територіального підрозділу спеціально уповноваженого органу з питань регуляторної політики. Строк підготовки таких експертних висновків не повинен перевищувати п’яти робочих днів.

29.4. Регуляторний акт не може бути прийнятий сільською радою, якщо наявна хоча б одна з таких обставин: - відсутній аналіз регуляторного впливу чи експертний висновок; - проект регуляторного акта не був оприлюднений. У разі виявлення будь-якої з цих обставин сільська рада вживає передбачених законодавством заходів для припинення виявлених порушень, у тому числі відповідно до закону скасовує або зупиняє дію регуляторного акта, прийнятого з порушеннями.

29.5. Звіт про відстеження результативності регуляторного акта, прийнятого сільською радою, не пізніше наступного робочого дня з дня оприлюднення цього звіту, подається до постійної комісії сільської ради з питань регламенту, депутатської діяльності та етики, прав людини, законності, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, зв’язків з виконавчими структурами, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян та засобами масової інформації. Рішення про необхідність перегляду регуляторного акту, прийнятого сільською радою, на підставі аналізу звіту про відстеження його результативності приймає комісія з питань регламенту, прав людини, законності, депутатської діяльності та етики, врегулювання конфлікту інтересів.

29.6. Рішення сільської ради, що є регуляторними актами, а також звіти про відстеження результативності регуляторного акта (моніторинг) та результати його розгляду виконавчим комітетом сільської ради оприлюднюються шляхом опублікування в засобах масової інформації та розміщення на офіційному сайті сільської ради не пізніше, як у п'ятиденний строк після їх прийняття та підписання. Неопубліковані регуляторні акти не є чинними. Питання щодо стану здійснення регуляторної політики за попередній рік включається в щорічний звіт сільського голови про роботу ради та її виконавчого комітету.

Стаття 30. Ведення пленарних засідань

30.1. Пленарне засідання сільської ради відкривається і проводиться, якщо в ньому бере участь більше половини депутатів  від загального складу ради. Якщо за даними реєстрації відкриття пленарного засідання неможливе у зв’язку з відсутністю необхідної кількості депутатів сільської ради , головуючий може оголосити перерву  на термін погоджений депутатами сільської ради , або встановлює інший день проведення пленарного засідання ради з обов’язковим дотриманням вимог цього Регламенту  щодо підготовки пленарного засідання сільської ради

30.2. Сесію відкриває і веде сільський голова, а у випадках, передбачених чинним законодавством та цим Регламентом - суб'єктами, які мають на це право.

30.3. Пленарні засідання проводяться з перервами по 15 хв. після кожних дві години роботи та перервою на обід.

30.4. Сесія ради може проводитись протягом двох або більше пленарних засідань. Порядок денний може затверджуватись для кожного пленарного чи позачергового  засідання окремо. До порядку денного можуть вноситись та затверджуватись зміни за поданням сільського голови, секретаря сільської ради та за пропозицією депутатів сільської ради.

30.5. Реєстрація депутатів проводиться апаратом ради перед початком кожного пленарного засідання з пред'явленням посвідчення депутата і за особистим підписом депутата у відомості про реєстрацію.

30.6. Головуючий на пленарному засіданні сільської ради:

30.6.1. веде засідання, оголошує перерви на засіданнях;

 30.6.2. виносить на обговорення проекти рішень сільської ради, інформує про матеріали, що надійшли до початку пленарного засідання сільської ради;

 30.6.3. організовує розгляд питань;

30.6.4. оголошує список осіб, які записалися для виступу;

30.6.5. надає слово для доповіді (співдоповіді), виступу, оголошує наступного виступаючого;

30.6.6. створює рівні можливості депутатам для участі в обговоренні питань;

30.6.7. ставить на голосування проекти рішень та пропозиції і зауваження до них, оголошує його результати;

30.6.8. забезпечує дотримання цього Регламенту всіма присутніми на пленарному засіданні;

30.6.9. робить офіційні повідомлення, а також ті, які вважає за необхідне оголосити;

 30.6.10. вживає заходів до підтримання порядку на пленарному засіданні;

30.6.11. здійснює інші повноваження, передбачені чинним законодавством та цим Регламентом.

30.7. Для організації ходу пленарного засідання головуючий на засіданні має право в першочерговому порядку вносити пропозиції з процедурних питань щодо ходу засідання. Якщо з цих питань вносяться альтернативні пропозиції, його пропозиції ставляться на голосування першими.

Стаття 31. Порядок розгляду питань і надання слова

31.1. Розгляд питання на пленарному засіданні сільської ради включає:

31.1.1. доповідь, запитання доповідачу та відповіді на них;

31.1.2. співдоповіді, в разі необхідності, запитання співдоповідачам та відповіді на них;

31.1.3. виступи депутатів, у тому числі з оголошенням та обґрунтуванням окремої думки;

31.1.4. виступ ініціатора внесення пропозиції;

31.1.5. оголошення головуючим на пленарному засіданні про припинення обговорення;

31.1.6. внесення депутатами пропозицій, які не були виголошені в ході обговорення;

31.1.7. заключне слово співдоповідачів і доповідача на тому ж пленарному чи позачерговому засіданнях;

31.1.8. уточнення і оголошення головуючим на пленарному засіданні пропозицій, які надійшли щодо обговореного питання і будуть ставитися на голосування.

31.2. Для доповіді надається до 20 хвилин, співдоповіді – до 15 хвилин і заключного слова – до 5 хвилин. Виступаючим в обговоренні надається час тривалістю до 5 хвилин; для виступів за процедурою скороченого обговорення, для заяв, внесення запитів, резолюцій, виступів в «Різному» – до 3 хвилин; для виступів щодо кандидатур, процедури та з мотивів голосування, пояснень, зауважень, запитань, пропозицій, повідомлень і довідок, внесення поправок – до 2 хвилин. У випадках, коли доповідь, співдоповідь та інформації роздані депутатам, їх тексти на пленарному засіданні можуть не оголошуватись.

31.3. Для надання слова виступаючим на більш тривалий час, ніж встановлено, сільська рада приймає відповідне рішення більшістю голосів від присутніх.

31.4. Якщо виступаючий повторює те, що вже виголошували інші виступаючі під час обговорення даного питання, і головуючий на засіданні вважає, що сільська рада отримала з цього питання достатньо інформації, він може звернутися до промовця з проханням скоротити або закінчити виступ.

31.5. Головуючий надає слово по черзі по одному депутату. Головуючий може змінити порядок надання слова із мотивацією зміни. Головуючий на засіданні може надати слово для виступу і в разі усного звернення депутата.

31.6. Сільський голова та секретар ради мають право брати слово для виступу в будь-який момент.

31.7. Виступи з одного питання допускаються не більше двох разів на одному і тому ж пленарному засіданні.

31.8. Запитання доповідачам і співдоповідачам ставляться усно. Головуючий на засіданні надає слово для запитань депутатам. Депутат, який поставив запитання, може уточнити та доповнити його.

31.9. Рада приймає рішення про припинення виступів за підтримки більшості присутніх депутатів у випадках: а) якщо список бажаючих виступити вичерпано; б) у разі закінчення визначеного для виступів часу; в) у разі внесення пропозицій депутатів щодо припинення обговорення. Коли окремі депутати, які подали заяву на виступ, але не виступили, під час прийняття рішення щодо припинення обговорення наполягають на виступі, рада приймає щодо цього окреме рішення більшістю  депутатів присутніх на пленарному засіданні. Тексти виступів депутатів, які записалися для виступу, але не мали змоги виголосити їх у зв’язку з припиненням обговорення, на їх прохання повинні бути включені до протоколу сесії ради.

Стаття 32 Секретаріат пленарного засідання

32.1 Секретаріат (за необхідності) обирається на пленарному чи позачерговому засіданнях на термін повноважень ради з числа посадових осіб місцевого самоврядування виконавчих органів ради та депутатів ради.

32.2. Секретаріат виконує наступні функції :

 • веде протокол пленарного засідання ради;

 • проводить реєстрацію депутатів, які бажають виступити в обговоренні питань порядку денного;

 • надає допомогу головуючому у веденні сесії ради;

• проводить реєстрацію листів, звернень, скарг, заяв, що надійшли на адресу сесії та передає їх головуючому на пленарному засіданні;

• забезпечує передачу вказаних документів виконавцям.

32.3. У випадку відсутності на пленарному засіданні члена (членів) секретаріату рада може за необхідності обрати на період даного пленарного засідання нового члена (членів) або новий склад секретаріату.

32.4. У разі не утворення секретаріату його функції виконує секретар ради

Стаття 33. Порядок прийняття рішень

33.1. Рішення сільської ради з будь-якого питання після його обговорення приймається на її пленарному та позачерговому засіданні у такій послідовності: - проект рішення ставиться на голосування за основу; - після цього ставляться на голосування, у порядку надходження, усі зміни та доповнення, що надійшли під час обговорення проекту; - проект рішення ставиться на голосування в цілому як рішення з урахуванням змін та доповнень, підтриманих більшістю депутатів від загального складу ради. У випадку надходження пропозиції про неприйнятність запропонованого проекту рішення та зняття його з розгляду, воно ставиться на голосування першим. Прийнятим може бути лише рішення, проект якого поданий у письмовому вигляді. Можливе прийняття рішення ради спочатку по пунктах, розділах, а потім – в цілому. У випадку надходження двох або більше пропозицій до одного і того ж пункту рішення, усі пропозиції ставляться на голосування, а прийнятою вважається та, що набрала більшу в порівнянні з іншими кількість голосів.

33.2. Рішення сільської ради може прийматись без подальшого обговорення на пленарному засіданні, якщо проти цього не заперечує жоден депутат сільської ради і під час попереднього розгляду проект рішення з цього питання підтримали всі постійні комісії сільської ради. Питання порядку денного вважається розглянутим сільською радою тільки після прийняття відповідного рішення з цього питання.

         33.3. Рішення сільської ради (крім рішень з процедурних питань), в тому числі рішення щодо безоплатної передачі земельної ділянки комунальної власності у приватну власність, що перебуває у користуванні громадян, та у випадках передачі земельної ділянки власнику розташованого на ній жилого будинку, іншої будівлі, споруди вважається прийнятим, якщо після його обговорення на пленарному засіданні за нього проголосувала більшість від загального складу ради (14 голосів).

33.3.1. Рішення сільської ради щодо безоплатної передачі земельної ділянки комунальної власності у приватну власність (крім земельних ділянок,  що перебувають у користуванні громадян, та випадків передачі земельної ділянки власнику розташованого на ній жилого будинку, іншої будівлі, споруди) приймається не менш як двома третинами голосів депутатів від загального складу ради (17 голосів депутатів).

33.3.2. Проект рішення, який не отримав необхідної кількості голосів на підтримку, вважається відхиленим. Таке відхилення проекту рішення заноситься до протоколу сесії. Факт відхилення проекту рішення не потребує оформлення окремого рішення з цього питання.

За аргументованою пропозицією головуючого чи депутатів проект рішення, який не суперечить нормам чинного законодавства, може бути винесений на повторний розгляд чергової сесії.

33.4. Рішення з процедурних питань приймаються більшістю голосів депутатів, присутніх на засіданні. Процедурними вважаються питання, що стосуються визначення способу розгляду питань на засіданні сільської ради та порядку прийняття рішень. Такими питаннями можуть бути: - визначення порядку розгляду питань, що не обговорювались на засіданнях постійних комісій ради; - оголошення перерви в засіданнях; - визначення тривалості сесійних засідань і перерв між ними; - встановлення регламенту та визначення додаткового часу для виступаючих на сесії (з урахуванням їх кількості); - надання згоди на те, щоб на сесії були присутні представники відповідних органів чи організацій та надання їм слова для виступів; - визначення порядку висвітлення роботи сесії в засобах масової інформації; - позбавлення депутата права виступу або позбавлення запрошених брати участь у роботі сесії; - про проведення додаткової реєстрації; - про передачу питання на додатковий розгляд робочими групами та комісіями; - про повторне обговорення та голосування проекту рішення; - про повторний підрахунок голосів при таємному голосуванні; - про визначення часу та обсягу трансляції пленарних засідань. Процедурні питання не потребують їх попередньої підготовки в постійних комісіях ради.

33.5. У ході розгляду проектів рішень сільської ради голосування за пропозиції, зауваження та сам проект допускається не більше двох разів і здійснюється на сесії сільської ради після проведення нового обговорення, яке може бути проведено за скороченою процедурою. В разі неприйняття рішення після повторного обговорення відповідне питання без голосування знімається з розгляду. При поданні альтернативних проектів рішень та пропозицій проводиться рейтингове голосування. За основу береться той проект чи пропозиція, що отримали найбільше голосів.

33.6. З метою доопрацювання текстів заяв, звернень та проектів рішень, при необхідності, на пленарному засіданні у кожному окремому випадку може бути прийняте рішення про створення редакційної комісії з числа депутатів сільської ради та відповідних фахівців.

33.7. Сільська рада під час пленарного засідання визначає порядок вирішення спірних питань, не передбачених цим Регламентом, у кожному окремому випадку.

Стаття 34. Питання порядку денного «Різне»

34.1. Після розгляду основних питань порядку денного пленарного засідання сільської ради депутатам надається право виступити у «Різному».

34.2. Головуючий на засіданні може особисто дати роз’яснення з депутатського питання або доручити надати відповідь відповідному фахівцю.

34.3. Якщо для розгляду питання, відпрацювання пропозицій щодо його вирішення або вживання відповідних заходів потрібен час, головуючий на пленарному засіданні дає протокольне доручення відповідній посадовій особі чи органу розглянути питання, вжити заходів і дати відповідь депутату індивідуально та у встановлений головуючим термін.

34.4. В «Різному» головуючий надає можливість депутатам, представникам депутатських груп та фракцій час до 3 хв. на проголошення заяв, повідомлень. Заяви, повідомлення попередньо письмово надаються секретарю ради. Сільська рада приймає цю інформацію «до відома» без обговорення.

34.5. Рішення з питань, обговорюваних у «Різному», не приймаються

Стаття 35. Види та способи голосування

35.1. Голосування за видом може бути поіменним і таємним. Рішення ради приймаються відкритим поіменним голосуванням. Таємне голосування застосовується у випадках обрання чи звільнення секретаря сільської ради, прийняття рішення щодо дострокового припинення повноважень сільського голови.

35.2. Результати поіменного голосування оприлюднюються на офіційному сайті сільської ради невідкладно, але не пізніше п’яти робочих днів з дня прийняття документа, надають їх на запит відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації”. Результати поіменного голосування є невід’ємною частиною протоколу сесії ради.

35.3.У разі прийняття радою рішення про таємне голосування, таке голосування проводиться виключно бюлетенями.

35.3. Бюлетені для таємного голосування виготовляються у кількості, що відповідає загальному складу ради під контролем лічильної комісії. В бюлетені вносяться кандидатури або рішення, попередньо обговорені на пленарному засіданні або на засіданнях постійних комісій сільської ради. Вид бюлетеня для таємного голосування визначається лічильною комісією, про що вона повідомляє депутатів.

35.4. Лічильна комісія перед початком голосування опечатує скриньку для таємного голосування та забезпечує всі необхідні умови для додержання таємниці голосування.

35.5. Кожному депутату сільської ради лічильною комісією видається бюлетень, про що депутат ставить підпис в списку про його отримання. Голосування здійснюється позначкою в бюлетені навпроти прізвища кандидата або варіанта рішення, за який голосує депутат. Заповнений бюлетень опускається в опечатану скриньку.

35.6. В бюлетені по одній кандидатурі або одному проекту рішення повинні бути слова «За» та «Проти». У бюлетені для голосування по кількох кандидатурах або варіантах рішення проти кожної кандидатури або варіанта друкується квадрат, в якому ставиться будь-яка позначка, що свідчить про волевиявлення депутата. Після переліку всіх кандидатур або варіантів рішення має бути рядок «Не підтримую жодну кандидатуру» (або «Не підтримую жоден варіант рішення») з квадратом після нього, де ставиться відмітка у разі, коли не підтримується жодна кандидатура або варіант рішення.

35.7. Недійсними вважаються бюлетені невстановленого зразка, ті, в яких неможливо з'ясувати волевиявлення депутата, а також ті, в яких депутат поставив позначки більше ніж за одну кандидатуру або проект рішення (в разі, коли необхідно вибрати одну кандидатуру або варіант рішення з кількох). Якщо в скриньці для таємного голосування виявиться більше бюлетенів, ніж їх видано згідно з реєстром про одержання бюлетенів, всі бюлетені для таємного голосування вважаються недійсними і проводиться переголосування.

35.8. Після здійснення голосування лічильна комісія проводить підрахунок бюлетенів та складає протокол про результати голосування. Кожний бюлетень, який викликає сумнів, розглядається лічильною комісією та приймається рішення на предмет визнання його дійсним чи недійсним. Протокол, підписаний всіма присутніми членами лічильної комісії, оголошується головою лічильної комісії на пленарному засіданні, затверджується сільською радою і є невід'ємною частиною протоколу відповідної сесії ради. Кандидатура вважається затвердженою, призначеною, обраною, а рішення прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість від загального складу ради (14 депутатів).

35.9. Після оголошення головуючим на засіданні початку голосування і до оголошення його результатів слово нікому не надається. У разі порушення процедури голосування або виникнення перешкод під час його проведення негайно проводиться повторне голосування без обговорення. Після закінчення голосування головуючий на засіданні оголошує його повні результати і прийняте рішення.

Стаття 36. Дисципліна та етика

36.1. Депутати сільської ради, здійснюючи депутатські повноваження, зобов’язані дотримуватись правил етики, визначених ст.8 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» та цим Регламентом.

36.2. Депутати вищестоящих рад беруть участь у роботі сесій з правом дорадчого голосу.

36. 3. Депутати, присутні на засіданні сільської ради, зобов’язані мати посвідчення депутата.

36.4. На засіданні сільської ради депутат не повинен вживати непристойні слова, закликати до незаконних і насильницьких дій. Головуючий на засіданні має право попередити депутата про неприпустимість таких висловлювань і закликів або припинити його виступ, а у разі повторного порушення - позбавити його права виступу на даному засіданні. Якщо головуючий на засіданні звертається до виступаючого, останній повинен негайно зупинити свій виступ, в противному разі головуючий на засіданні може позбавити його слова.

36.5. Депутат ради зобов’язаний вживати всі можливі заходи щодо врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів. У разі виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів у депутата ради він не має права брати участь у прийнятті рішення. Порядок врегулювання конфлікту інтересів визначається Законом України «Про запобігання корупції» та окремим рішенням ради.

36.6. Якщо виступаючий перевищує час, відведений для виступу, або висловлюється не з обговорюваного питання, або виступає не з тих підстав, з яких йому надано слово, головуючий на засіданні після двох попереджень позбавляє його слова.

36.7. Під час пленарного чи позачергового засідання сільської ради депутати, запрошені, присутні на засіданні члени громади міста та представники засобів масової інформації не повинні заважати виступаючим і слухачам діями, які перешкоджають викладенню або сприйняттю виступу (вигуками, оплесками, вставанням тощо).

36.7. Кожного, хто своєю поведінкою заважає проведенню пленарного засідання сільської ради, головуючий попереджає його персонально і закликає до порядку. Після повторного попередження, зробленого протягом дня, головуючий вимагає його залишити зал до кінця пленарного засідання. У разі невиконання вимоги головуючого він може бути виведений із залу іншими депутатами.

36.8. Депутат може, у разі крайньої необхідності, залишити зал, попередивши головуючого на засіданні через секретаря ради.

36.9. На час роботи в сесійній залі депутати повинні вимкнути персональні засоби зв’язку.

36.10. Головуючий на засіданні зобов’язаний дотримуватись усіх норм та вимог, передбачених цим Регламентом.

36.11. Якщо головуючий не дотримується усіх норм та вимог, передбачених цим Регламентом, голова комісії чи заступник голови комісії з питань регламенту, прав людини, законності депутатської діяльності та етики, врегулювання конфлікту інтересів має право вказати головуючому на порушення норм Регламенту та надати йому пропозицію про дотримання Регламенту.

Стаття 37. Протокол сесії сільської ради

37.1. Пленарні та позачергові засідання сесії сільської ради протоколюються. Ведення протоколу засідань здійснюється секретарем або секретаріатом ради (при наявності секретаріату) або за погодженням головуючого з радою, посадовою особою виконавчого апарату сільської  ради .  Протокол оформляється не пізніше 15 днів з дня проведення сесії. Протокол сесії підписується головуючим на засіданні, секретарем ради і скріплюється печаткою сільської ради. Протоколи рішень сесії сільської ради з документами до них та, при наявності, записи на електронних носіях зберігаються в апараті ради протягом скликання на правах документів суворої звітності. Протоколи сесії ради є відкритими, можуть оприлюднюватись і надаються на запит відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

37.2. У протоколі обов'язково зазначається: дата, час, місце проведення сесії, кількість депутатів, присутніх на засіданні (відомості про реєстрацію депутатів додаються до протоколу), питання порядку денного, винесені на розгляд, прізвища головуючого на засіданні і виступаючих, всі внесені на голосування питання і пропозиції, повні результати голосування, прийняті рішення тощо.

37.3. Оригінали протоколів сесії сільської ради зберігаються в апараті ради протягом скликання, після чого передаються на зберігання до архіву. Копії протоколів зберігаються у апараті ради постійно.

Стаття 38. Акти органів та посадових осіб сільської ради

38.1. Рада в межах своїх повноважень приймає нормативні та інші акти у формі рішень.

38.2. До нормативних належать акти, які встановлюють, змінюють чи припиняють норми права, мають локальний характер, розраховані на широке коло осіб та застосовуються неодноразово Рішення ради нормативного характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо радою не встановлено більш пізній строк введення цих рішень у дію.

38.3. Іншими актами ради, що приймаються у формі рішень є: - ненормативні акти, які передбачають конкретні приписи, звернені до окремого суб'єкта чи юридичної особи, застосовуються одноразово і після реалізації вичерпують свою дію; - доручення – рішення ради, що стосується органу чи посадової особи ради і містить зобов’язання або повноваження до вчинення певних дій; - звернення – рішення ради, звернене до не підпорядкованих раді суб’єктів із закликом до вчинення певних дій та ініціатив, в тому числі: до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, правоохоронних, судових та інших органів центральної влади України; - заяви – рішення ради, що містять в собі виявлення позиції ради з певних питань.

38.4. Рішення ради підписуються головуючим не пізніше, ніж через 5 днів після їх прийняття. Додатки до рішення підписуються секретарем сільської ради, а у разі його відсутності – головуючим на засіданні. Рішення сільської ради  нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо органом чи посадовою особою не встановлені пізніший строк введення цих актів у дію.

38.5. Рішення сільської ради у п’ятиденний строк з моменту його прийняття може бути зупинено сільським головою і внесено на повторний розгляд сільської ради з обґрунтуванням зауважень. Рада зобов’язана у двотижневий строк повторно розглянути рішення. Якщо рада відхилила зауваження сільського голови і підтвердила попереднє рішення двома третинами депутатів від загального складу ради, воно набирає чинності.

38.6. Рада може своїм рішенням скасувати рішення виконавчого комітету з питань, віднесених до власної компетенції виконавчих органів ради. При цьому необхідно обов'язково розглянути відповідне рішення виконкому на засіданні відповідної постійної комісії та підготувати висновки цієї комісії.

38.7. Рішення, які не мають загального значення або нормативного характеру та стосуються діяльності окремих підприємств, установ, організацій, фізичних осіб та громадян і не зупинені сільським головою, набирають чинності з моменту їх прийняття. Рішення ради надсилаються відповідним виконавцям не пізніш як у п'ятиденний строк після їх прийняття.

38.8. Рішення нормативного характеру та матеріали, що готуються у відповідності до порядку підготовки та визначення ефективності регуляторних актів Слобідсько-Кульчієвецької сільської ради та виконавчого комітету підлягають оприлюдненню в друкованих засобах масової інформації не пізніше 20 днів з дня їх підписання.

38.9. Рішення ради та акти інших органів і посадових осіб місцевого самоврядування доводяться до відома населення через друковані засоби масової інформації, інформаційний стенд ради, радіо, телебачення, офіційний сайт сільської ради в Інтернеті, розсилаються апаратом ради відповідним державним органам, установам та організаціям, органам місцевого самоврядування, об'єднанням громадян, зацікавленим підприємствам, організаціям, установам та громадянам. Рішення ради, в якому міститься конфіденційна інформація про особу, не може бути оприлюднене без її попередньої згоди.

38.10. Громадяни мають право звернутись до сільського голови з проханням видати їм копії необхідних рішень сільської ради. Копії рішень, скріплені печаткою апарату ради для засвідчення копій рішень ради, видаються не пізніше 5 днів після звернення.

Стаття 39 Внесення змін до рішень сільської ради

 

39.1 За мотивованим поданням сільського голови, постійної комісії, інших суб’єктів, що відповідно до Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні» є ініціаторами і розробниками проекту рішення, сільська рада може внести зміни ( доповнення) до раніше прийнятого чинного рішення сільської ради.

39.2 Сільська рада може змінити або доповнити  свої раніше прийняті рішення.

39.3 Сільська рада не може вносити зміни та /або доповнення до своїх рішень ненормативного характеру, якщо відповідно до приписів цих рішень виникли правовідносини, пов’язані з реалізацією певних суб’єктивних прав та охоронюваних законом інтересів, і суб’єкти цих правовідносин заперечують проти їх зміни чи припинення. Таким чином, за загальним правилом рішення сесії сільської ради ненормативного характеру не можуть бути змінені та /або доповнені сільською радою після їх виконання.

39.4 Рішення про внесення змін та/або доповнень  до раніше прийнятого рішення  сільської ради приймається у порядку, передбаченому для рішення, до якого вносяться відповідні зміни та /або доповнення. 

39.5 Рішення про внесення змін та /або доповнень до раніше прийнятого рішення сільської ради набуває чинності у порядку, передбаченому для рішення, щодо якого вносяться зміни та/або доповнення.

Стаття 40. Контроль за виконанням рішень сільської ради

40.1. Контроль за виконанням рішень сесій сільської ради здійснюється сільським головою, секретарем сільської ради, постійними комісіями, керівниками виконавчих органів ради, апаратом ради. На пленарних засіданнях ради заслуховуються інформації про виконання рішень та критичних зауважень і пропозицій, висловлених депутатами.

40.2. Рішення сільської ради знімаються з контролю після повного його виконання. Рішення сільської ради з планових питань знімається з контролю після розгляду інформації про його виконання на засіданні постійної комісії та пленарному засіданні ради. В інших випадках за пропозицією комісії – резолюцією сільського голови або секретаря ради. Якщо виконання рішення у визначений термін не може бути здійснено, виконавець за 10 днів до закінчення терміну подає на ім’я сільського голови доповідну записку, погоджену з головою постійної комісії, з обґрунтуванням цих причин, пропонує новий термін, який необхідний для реалізації. Рішення сільської ради можуть визнаватись такими, що втратили чинність у зв’язку зі змінами чинного законодавства або з інших об’єктивних причин невиконання рішення за поданням постійної комісії сільської ради та відповідних виконавчих органів сільської ради.

 

 

Секретар сільської ради                                                                                 Ігор КАРМАШ

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора