Слобідсько-Кульчієвецька громада
Хмельницька область, Кам’янець-Подільський район

Положення

 

Положення

про порядок організації доступу до публічної інформації,

що знаходиться у володінні Слобідсько-Кульчієвецької сільської ради

та її виконавчого комітету

 

Положення про порядок організації доступу до публічної інформації, що знаходиться у володінні Слобідсько-Кульчієвецької сільської ради та її виконавчого комітету (далі – Положення) регулює суспільні відносини щодо забезпечення Слобідсько-Кульчієвецькою сільською радою та її виконавчим комітетом доступу до публічної інформації, що знаходиться в їх розпорядженні. Порядок визначає загальні засади надання публічної інформації, а також відомості, які не містять ознак публічної інформації.

Це Положення не поширюється на відносини щодо отримання інформації суб'єктами владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій, а також на відносини у сфері звернень громадян, які регулюються спеціальним законом.

Слобідсько-Кульчієвецька сільська рада та її виконавчий комітет не є розпорядниками інформації за запитами на інформацію:

         - стосовно інформації, яка може бути отримана шляхом узагальнення, аналітичної обробки даних або яка потребує створення в інший спосіб;

         - стосовно інформації органів державної влади, інших органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій;

         - стосовно інформації, яка міститься в матеріалах судових справ.

 

  1. Терміни, що вживаються у цьому Положенні

 

Публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена               в процесі виконання Слобідсько-Кульчієвецькою сільською радою та її виконавчим комітетом своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у їх володінні.

Запит на інформацію – це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться в його володінні.

Запитувачі інформації – фізичні, юридичні особи, об'єднання громадян               без статусу юридичної особи, крім суб'єктів владних повноважень.

Розпорядник інформації – Слобідсько-Кульчієвецька сільська рада та її виконавчий комітет, як суб’єкти владних повноважень, у розпорядженні яких знаходиться публічна інформація (далі – розпорядник інформації), визначена Законом України «Про доступ до публічної інформації» та цим Положенням.

 

 

2. Забезпечення доступу до публічної інформації.

Порядок оприлюднення публічної інформації

 

         2.1. Доступ до публічної інформації забезпечується шляхом:

2.1.1. Систематичного та оперативного оприлюднення інформації:

         - на офіційному веб-сайті Слобідсько-Кульчієвецької сільської ради;

         - на інформаційних стендах;

         - будь-яким іншим способом.

         2.1.2. Надання інформації за запитами на інформацію.

         2.2. Оприлюднення публічної інформації забезпечується посадовими особами сільської ради (згідно з посадовими обов’язками) відповідно до законів України «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію» та інших актів.

          2.3. Розпорядник інформації зобов'язаний оприлюднювати:

         2.3.1. Інформацію про організаційну структуру, функції, повноваження, основні завдання, напрями діяльності та фінансові ресурси сільської ради та її виконавчого комітету.

         2.3.2. Нормативні акти, акти індивідуальної дії (крім внутрішньоорга-нізаційних), прийняті розпорядником, проекти рішень, що підлягають обговоренню, інформацію про нормативно-правові засади діяльності.

         2.3.3. Перелік та умови отримання послуг, що надаються сільською радою та її виконавчим комітетом, форми і зразки документів, правила їх заповнення.

         2.3.4. Порядок складання, подання запиту на інформацію, оскарження рішень розпорядників інформації, дій чи бездіяльності.

         2.3.5. Інформацію про систему обліку, види інформації, яку зберігає розпорядник інформації.

         2.3.6. Інформацію про механізми чи процедури, за допомогою яких громадськість може представляти свої інтереси або в інший спосіб впливати на реалізацію повноважень розпорядника інформації.

         2.3.7. Плани проведення та порядок денний відкритих засідань сільської ради та її виконавчого комітету.

         2.3.8. Інформацію про розташування місць, де надаються необхідні запитувачам форми і бланки установи.

         2.3.9. Правила внутрішнього трудового розпорядку сільської ради.

         2.3.10. Звіти, в тому числі щодо задоволення запитів на інформацію.

         2.3.11. Інформацію про діяльність розпорядника інформації, а саме про:

         - місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв'язку, адреси офіційного веб-сайту та електронної пошти;

         - прізвище, ім'я та по батькові, службові номери засобів зв'язку, адреси електронної пошти сільського голови, його заступників, секретаря ради та виконавчого комітету, основні функції виконавчих органів, крім випадків, коли ці відомості належать до інформації з обмеженим доступом;

         - розклад роботи та графіки прийому громадян;

         - вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад;

         - перелік та умови надання послуг, форми і зразки документів, необхідних для надання послуг, правила їх оформлення;

         - перелік і службові номери засобів зв'язку підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління, та їх керівників;

         - порядок складання, подання запиту на інформацію, оскарження рішень сільської ради та її виконавчого комітету, їх дій чи бездіяльності;

         - види інформації, якою володіє сільська рада та її виконавчий комітет.

         2.3.12. Іншу інформацію про діяльність сільської ради та її виконавчого комітету, порядок обов'язкового оприлюднення якої встановлений Законом України «Про доступ до публічної інформації».

         2.4. Публічна інформація оприлюднюється розпорядником інформації                    у строки/терміни, передбачені чинними нормативно-правовими актами.

 

3. Порядок надання публічної інформації

 

          3.1. Надання публічної інформації здійснюється на запит на отримання публічної інформації.

         3.2. Запитувач має право звернутися до розпорядника інформації із запитом на інформацію незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

3.3. Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним. Запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача.

         Запити подаються:

- на поштову адресу: 32389, Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район, с. Слобідка-Кульчієвецька, вул. Механізаторів, 45;

- за телефоном: (03849) 7-07-83;

- на електронну адресу: sl-ksrada@ukr.net

3.4. Письмовий запит подається в довільній формі.

3.5. Запит на інформацію має містити:

- ім’я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є;

- загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

- підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

3.6. З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію, які можна отримати в сільській раді та на офіційному    веб-сайті сільської ради (додаток 1 до Положення).

При необхідності відповідальна особа надає консультації в частині оформлення запитів.

3.7. У разі якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його має оформити відповідальна особа з питань доступу до публічної інформації, обов'язково зазначивши в запиті своє ім'я, контактний телефон, та надати копію запиту особі, яка його подала.

3.8. На запити, подані по телефону або в усній формі, особа, відповідальна за організацію доступу до публічної інформації, заповнює журнал обліку інформаційних запитів, викладених по телефону або в усній формі (додаток 2              до Положення).

3.9. Усі запити на публічну інформацію, що надходять до розпорядника інформації, реєструються та обліковуються в день їх надходження. Запити, що надійшли після закінчення робочого часу, реєструються наступного робочого дня.

3.10. Запити на інформацію, які надходять до розпорядника інформації, направляються сільському голові.

3.11. Сільський голова визначає посадову особу чи осіб, яка (які) організовує (організовують) доступ до публічної інформації, якою володіє розпорядник інформації, в межах наданих повноважень, та направляє запит з резолюцією до відповідальної особи за опрацювання, систематизацію, аналіз              та контроль щодо задоволення запитів (далі – відповідальна особа).

3.12. Відповідальна особа направляє копію запиту визначеним у резолюції посадовим особам, де зберігається запитуваний документ та/або інформація.

3.13. Посадова особа, якій доручено розгляд запиту, готує запитувані копії документів та/або інформацію та подає її відповідальній особі протягом трьох робочих днів, включаючи день отримання запиту.

3.14. Посадові особи сільської ради несуть відповідальність за підготовку запитуваних копій документів та/або інформації, її достовірність, точність, повноту та надання такої інформації у визначені строки.

3.15. Відповідальна особа перевіряє надані копії документів та/або інформацію на відповідність поставленим у запиті питанням, узагальнює інформацію та/або копії документів, готує та надає відповідь запитувачу за підписом сільського голови не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту у визначений ним спосіб.

Усі документи, що стали підставою для підготовки відповіді, залишаються в сільській раді та зберігаються протягом терміну, визначеного номенклатурою справ.

3.16. У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту. Особи, визначені виконавцями за організацію доступу до такої публічної інформації, готують запитувані копії документів та/або інформацію та подають їх відповідальній особі невідкладно (протягом 24 годин).

3.17. Якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, відповідальна особа, за погодженням із сільським головою, протягом п’яти робочих днів з дня реєстрації запиту повідомляє запитувача щодо продовження строку розгляду запиту до 20 робочих днів. Повідомлення про продовження строку розгляду запиту готується за підписом сільського голови.

         3.18. Відстрочка в задоволенні запиту на інформацію допускається в разі, якщо запитувана інформація не може бути надана для ознайомлення в передбачені Законом України «Про доступ до публічної інформації» строки у разі настання обставин непереборної сили. Рішення про відстрочку доводиться відповідальною особою до відома запитувача у письмовій формі з роз'ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.

         3.19. У разі якщо розпорядник інформації не володіє запитуваною інформацією, але йому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, відповідальна особа за резолюцією сільського голови направляє цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. У такому разі відлік строку розгляду запиту на інформацію починається з дня отримання запиту належним розпорядником.

         3.20. Інформація на запит надається безкоштовно.

         3.21. У разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов'язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк.

         Розмір фактичних витрат на копіювання та друк визначається розпорядником інформації в межах граничних норм, затверджених постановою  Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року № 740 (із змінами)           (додаток 3 до Положення).

         3.22. При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується.

         3.23. Відповідальна особа координує роботу посадових осіб з питань запитів на інформацію, що надходять до Слобідсько-Кульчієвецької сільської ради та її виконавчого комітету, та несе відповідальність за узагальнення інформації та/або копій документів, підготовку та надання відповіді на запит відповідно чинного законодавства.

         3.24. У разі порушення посадовими особами строків підготовки та надання запитуваних копій документів чи інформації, відповідальна особа за один робочий день до закінчення строку виконання запиту повідомляє про цей факт сільського голову для вжиття відповідних заходів.

 

4. Відомості, які належать до інформації з обмеженим доступом,

а також відомості, які не містять ознак публічної інформації

 

         4.1. Інформацією з обмеженим доступом є:

          4.1.1. Конфіденційна інформація.

          4.1.2. Таємна інформація.

      1. Службова інформація.

До інформації з обмеженим доступом у Слобідсько-Кульчієвецькій сільській раді також належить інформація, затверджена відповідно до Переліку категорій відомостей, що становлять службову інформацію, якій присвоюється гриф «Для службового користування» та інформація про особу, яка визначена законами України «Про інформацію», «Про захист персональних даних».

4.2. Відомості, які не містять ознак публічної інформації:

          4.2.1. Інформація, яка на день надходження запиту не відображена і не задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях і її відображення та документування не передбачено чинним законодавством.

          4.2.2. Внутрішньовідомча службова кореспонденція та доповідні записки, рекомендації, акти, протоколи тощо, якщо вони пов’язані з розробкою напряму діяльності сільської ради, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень.

 

5. Відмова в задоволенні запиту на інформацію

 

         5.1. Розпорядник інформації має право відмовити в задоволенні запиту                в таких випадках:

        5.1.1. Розпорядник інформації не володіє і не зобов'язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит.

        5.1.2. Інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом відповідно до частини другої статті 6 Закону України            «Про доступ до публічної інформації».

        5.1.3. Особа, яка подала запит на інформацію, не оплатила передбачені статтею 21 Закону України «Про доступ до публічної інформації» та пунктом 3.21 цього Положення фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком.          5.1.4. Не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених частиною п’ятою статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації» та пунктом 3.5 цього Положення.

        5.1.5. Запитувана інформація не містить ознак публічної інформації.

        5.2. Відмова в задоволенні запиту на інформацію надається в письмовій формі.

 

6. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядника інформації

 

        6.1. Запитувач має право оскаржити:

         - відмову в задоволенні запиту на інформацію;

         - відстрочку задоволення запиту на інформацію;

         - ненадання відповіді на запит на інформацію;

         - надання недостовірної або неповної інформації;

         - несвоєчасне надання інформації;

         - невиконання розпорядниками обов’язку оприлюднювати інформацію відповідно до статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації»;

         - інші рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації, що порушили законні права та інтереси запитувача.

         6.2. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації              до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

                                                  ГРАНИЧНІ НОРМИ

витрат на копіювання або друк документів,

що надаються за запитом на інформацію

 

Послуга, що надається

Граничні норми витрат

Копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру (в тому числі двосторонній друк)

не більше ніж 0,2 відсотка розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за виготовлення однієї сторінки

Копіювання або друк копій документів формату А3 та більшого розміру (в тому числі двосторонній друк)

не більше ніж 0,3 відсотка розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за виготовлення однієї сторінки

Копіювання або друк копій документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (в тому числі двосторонній друк)

від 0,3 до 0,5 відсотка розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за виготовлення однієї сторінки

Виготовлення цифрових копій документів шляхом сканування

не більше ніж 0,1 відсотка розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за сканування однієї сторінки

 

Примітка: Розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб за виготовлення однієї сторінки встановлюється на дату копіювання або друку документів.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора